Interests

ทำอย่างไรดีเมื่อจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ อยากพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ลองมาเรียนคอร์ส "32 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้" ที่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษได้ บางคนมีหัวหน้าเป็นชาวต่

Read more
Benefits from the course
 • เข้าใจประโยคภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
 • สามารถแต่งประโยคคําถาม ปฏิเสธ และบอกเล่าได้
 • ได้เทคนิคในการใช้คําศัพท์และโครงสร้างประโยคที่จําเป็น
About Teacher
 • Pimolwan-image

  Pimolwan Daikhuntod

  4.3

  5

  2

  • เรียนภาษาอังกฤษที่ Kingston college 2 ปี ประเทศอังกฤษ
  • เรียนเตรียมปริญญาโทที่ Foundation Campus London 1 ปี ประเทศอังกฤษ
  • เจ้าของเพจ Facebook : LearningTree, Youtube : ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิม
  • ครูสอนภาษาอังกฤษจบหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษโดยตรงของหลักสูตร TESOL จาก Chichester College Thailand
  Học 32 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ online | Edumall Việt Nam

  1,000 ฿

  3,500 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  3,500 ฿