Interests

   Mind Map เป็นเครื่องมือการจัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น "ความคิด" ออกมาเป็นรูปธรรม ช่วยให้มองเห็น "ภาพรวม" และรู้จัก "เชื่อมโยง" ความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดความคิด "สร้างสรรค์" และสามารถมองประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านอีกด้วย

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถประยุกต์ใช้ Mind Map กับงานอื่น ๆ ในชีวิตประจําวันได้
 • สามารถทราบความแตกต่างเเละการประยุกต์ใช้ Mind Map กับเครื่องมืออื่น ๆ
 • สามารถสร้างแผนภูมิความคิดที่สามารถนํามาใช้ได้จริง
 • สามารถวางแผนงาน สร้างโอกาสในการประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตประจําวัน
About Teacher
 • ขวัญฤดี-image

  ขวัญฤดี ผลอนันต์

  0

  0

  0

  • การศึกษา
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ฝึกอบรม/ดูงาน
  • หลักสูตร JUST IN TIME (JIT) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2532
  • หลักสูตร วิทยากร QC (Quality Control) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2532
  • หลักสูตร วิทยากรฝึกอบรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด, 2533
  • หลักสูตร Buzan’s Think, Learn and Create, 2546 โดย Buzan Asia, Singapore
  • หลักสูตร Brain Gym, 2546
  • หลักสูตร Think Buzan Licensed Instructor, 2010 & 2011 โดย Think Buzan Ltd.
  • ประสบการณ์การทํางาน
  • ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด, 2532
  • หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม ฝ่ายสาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด, 2533
  • ผู้จัดการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2535-2539
  • ตําแหน่งปัจจุบัน
  • วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร Mind Mapping (Think Buzan Licensed Instructor) คนที่สองของประเทศไทย และหลักสูตรการบริหารสมอง (Brain Gym)
  • ผู้จัดการสํานักพิมพ์ขวัญข้าว '๙๔ และบรรณาธิการหนังสือสํานักพิมพ์ขวัญข้าว ’๙๔
  Học การประยุกต์ใช้ mind map online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿