Interests

"The beginning of your future”

ถ้าคุณกำลังวางแผนจะทำงานออกแบบ แต่ไม่มีความรู้มาก่อน คอรส์เรียนนี้สามารถช่วยคุณได้ เพราะคอรส์นี้จะสอนคุณใช้โปรแกรมออกแบบที่ชื่อว่า AutoCad จะสอนกันตั้งแต่พื้นฐานเลย

ซึ่งโปรแกรม AutoCAD นั้นเป็นโปรแกรมยอดนิยมสูงสุดของโ

Read more
Benefits from the course
 • สามารถเริ่มใช้โปรแกรม AutoCAD ได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจการเชื่อมต่อคําสั่งให้สอดคล้องกัน ได้เทคนิคในการเขียนงาน
 • เรียนรู้วิธีการแก้ไขชิ้นงาน การตรวจสอบค่าต่างๆทางเลขาคณิต
About Teacher
 • รัฐวิสุทธิ์-image

  รัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์

  4.5

  1

  0

  • ารศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์งานสอน ผู้สอนเป็นที่ยอมรับให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม AutoCAD , ในสถานประกอบการ โรงงาน บริษัท ห้างร้าน และผู้สนใจมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน 12ปี ทั้งจัดจ้างโดยหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน และ เข้าอบรมด้วยงบส่วนตัวอาทิ
  • หน่วยงานรัฐ
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “AutoCAD เพื่องานก่อสร้าง สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล” โครงการ ME Skills ครั้งที่ 1 และ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ AutoCAD 3D และ Autodesk 3DsMax สําหรับนักศึกษา สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • วิทยากรประจําสํานักบริการวิชาการ (UNISERV CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงใหม่
  • กลุ่มอาจารย์โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่
  • คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
  • วิศวกรโครงการจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  • บุคลากร ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง กับ ฝ่ายสํารวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (จัดโดยสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • เอกชน
  • บริษัท ฤทธา จํากัด สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (วิศวกรและวิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
  • บริษัท AIM High voltage จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
  • บมจ.อิตาเลี่ยน-ไทย (วิศวกรประจําไซต์งาน เชียงใหม่ เข้าอบรม)
  • บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง (วิศวกรประจําไซต์งาน เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เข้าอบรม)
  • บริษัท เลิศวสิน พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหาร และ วิศวกรเข้าอบรม)
  • บริษัท ลิ้งค์ อินโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท วีระวิศวการ จํากัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จํากัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
  • บริษัท ฐานฉัตรปฏิมากรรม จํากัด จ.แพร่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท โตเกียว ทรัย จํากัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน (พนักงานเข้าอบรม)
  • บริษัท แอล ที อี ซี จํากัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน LTEC Co.,Ltd. Lumphun. (วิศวกรเข้าอบรม)
  • บริษัท กาสะลอง ไทย จํากัด จ.เชียงใหม่ Kasalong Thai Creation Co.'Ltd. Chiangmai. (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท ปรมี โลจีสติก จํากัด จ.เชียงใหม่ Parame Logistic Co.,Ltd. (Chiangmai) (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท แพรรี่ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชันแนล จํากัด(ผู้บริการและวิศวกร ประจําไซต์งาน จ.ลําพูนเข้าอบรม)
  • ร้าน มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท Touch hill place condominium จํากัด เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท นอร์ทเทิร์น อาท จํากัด จ.เชียงใหม่ (Northern art Co.ltd.) (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท สมาร์ทเพลส จํากัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท เชียงใหม่ โฮมรีแพร์ จํากัด จ.เชียงใหม่ (พนักงานเข้าอบรม)
  • บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
  • บริษัท เอส.พี.โฮม แอนด์ เดคอร์ จํากัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท ลานนาพูลแอนด์ลานนาวอเตอร์เท็กส์ จํากัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท พี.เอ. แอร์เซอร์วิส จํากัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารและวิศวกรเข้าอบรม)
  • บริษัท Space Crete จํากัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท เอ็ม แอนด์ อี ยูทิลิตี้ โซลูชั่น จํากัด จ.ลําพูน (วิศวกรเข้าอบรม)
  • หจก. ลําพูนสแตนเลสสตีส จ.ลําพูน (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • บริษัท เวนคอน ซัพพลาย จํากัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
  • บริษัท กรีนทีม แลนด์ เซอร์เวย์ จํากัด จ.เชียงใหม่ (ช่างสํารวจเข้าอบรม)
  • บริษัท ธาเน็ท จํากัด กรุงเทพฯ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • TOTAL Advance System CO.,LTD. กรุงเทพฯ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
  • ผลงานการเป็นวิทยากร (โดดเด่น)
  • วิทยากรโครงการ ME Skills ครั้งที่ 1 และ 2 (ผู้เข้าอบรม 25คน และ 50 คน) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยากร AutoCAD 3D ที่สํานักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยากรฝึกอบรมที่ บริษัท ฤทธา จํากัด(สํานักงานใหญ่) ผู้เข้าอบรม 40คน เป็นระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และ วุฒิวิศวกร
  Học autocad 2d สําหรับผู้เริ่มต้น online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿