Interests

   ปัญหาส่วนใหญ่ของการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนส่วนมากคือ การท่องจําเเกรมมาร์ การท่องจําแค่กฎ จําเเค่หน้าตา แต่ในความเป็นจริงเเล้วเราไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไง คอร์สนี้จะทําให้คุณไม่ต้องจําอีกต่อไป

   คอร์สแกรมมาร์เบื้องต้น คอร์สนี้นอกจากจะอธิบายหลักการ

...Read more

Benefits from the course
 • เรียนจะเข้าใจหลักแกรมมาร์พื้นฐานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน การสอบ การทํางาน และการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
About Teacher
 • ปพิชญา-image

  ปพิชญา วงศ์หล้า

  0

  0

  0

  • ปริญญาตรี ศศ.บ.เอกภาษาอังกฤษ ม.นเรศวร
  • ปริญญาโท ศศ.ม. เอกภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.เชียงใหม่
  • ปริญญาโท ​MBA. International Business, University of Illinois at Chicago (UIC), USA
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
  Học แกรมมาร์เบื้องต้น online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿