Interests

   หากท่านเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในวัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์จีน และต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศจีน แต่มีอุปสรรคในการสื่อสารภาษาจีนในการเดินทาง ไม่รู้จะขึ้นรถ ลงเรือ ขึ้นเหนือ ล่องใต้ หรือในรูปแบบอื่นๆ คอร์สเรียนนี้มีคำตอบ มาเรียนรู้เทคนิคการ

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ทราบวงศัพท์ ประโยคพื้นฐาน และวัฒนธรรมการใช้ภาษาในแวดวงการท่องเที่ยว
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ
 • สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจมากขึ้นในสถานการณ์ตามสถานที่ต่างๆ
About Teacher
 • จตุวิทย์-image

  จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

  0

  0

  0

  • พ.ศ.2554-2558 D.Litt. (Chinese Philology), Fudan University, P.R.CHINA
  • พ.ศ.2549-2552 M.A. (Chinese Philology), Nanjing University, P.R.CHINA
  • พ.ศ.2544-2548 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Học ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว online | Edumall Việt Nam

  2,800 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,800 ฿