กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
เรียนรู้วิธีทําการตลาด โครงสร้างตลาด กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการทําการตลาดเทคนิคในการเจรจาต่อรองราคา
4.0 (0 อันดับ)
ลักษณะคอร์สเรียน

  ในยุคการแข่งขันที่ไร้พรมแดน สินค้าจะถูกส่งจากแหล่งที่มีต้นทุนถูกกว่าทั่วโลกเพื่อเข้ามาแข่งขันในประเทศ และสินค้าส่วนมากก็จะประสบกับปัญหาการแข่งขันด้านราคา ดังนั้นราคาจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าทั้งในแง่ผู้บริโภคและลูกค้าที่เป็นช่องทางจัดจําหน่าย นักการตลาดที่รู้เท่าทันกลยุทธ์การตั้งราคาจึงย่อมได้เปรียบและจะสามารถเรียกราคาในจังหวะที่เหมาะสม คอร์สนี้จึงเท่ากับเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้บรรดานักขายและนักการตลาด

  ในยุคการแข่งขันที่ไร้พรมแดน สินค้าจะถูกส่งจากแหล่งที่มีต้นทุนถูกกว่าทั่วโลกเพื่อเข้ามาแข่งขันในประเทศ และสินค้าส่วนมากก็จะประสบกับปัญหาการแข่งขันด้านราคา ดังนั้นราคาจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าทั้งในแง่ผู้บริโภคและลูกค้าที่เป็นช่องทางจัดจําหน่าย นักการตลาดที่รู้เท่าทันกลยุทธ์การตั้งราคาจึงย่อมได้เปรียบและจะสามารถเรียกราคาในจังหวะที่เหมาะสม คอร์สนี้จึงเท่ากับเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้บรรดานักขายและนักการตลาด
   คอร์สกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ คอร์สนี้จะสอนให้คุณรู้ถึงเส้นทางกิจกรรมของการตลาด โครงสร้างตลาด กลยุทธ์ในการทําการตลาดเเบบต่าง ๆ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตั้งราคา เทคนิคในการเจรจาต่อรองด้านราคา กับดักที่พึงควรระวังต่าง ๆ เทคนิคในการปรับราคาสินค้าเเบบเนียน ๆ รวมถึงการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
   คอร์สนี้สอนโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้มีประสบการณ์จริง เป็นผู้บริหารด้านการขายและการตลาดให้บริษัทชั้นนําหลายแห่งของประเทศไทย อีกทั้งเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทชั้นนําต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงการเป็นอาจารย์สอนด้านการสอนระดับปริญญาเอกและโททางการบริหารธุรกิจให้มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทย
   หลักสูตรนี้จะสามารถติดอาวุธทางปัญญาด้านการบริหารการขายและการตลาดให้กับองค์กรและทีมงานของบริษัทของท่าน เพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านของราคาให้ประสบความสําเร็จ คอร์สดี ๆ อย่างนี้คุณไม่ควรพลาด

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • หูฟัง พร้อมสถานที่ที่เหมาะสําหรับการศึกษาคอร์สเรียน

 • โปรแกรม Microsoft PowerPoint

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • เข้าใจทฤษฎีด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งราคาทางการตลาด

 • สามารถปรับใช้ทฤษฎีราคาเพื่อการตรวจสอบกลยุทธ์ในการตั้งราคาของธุรกิจของท่าน

 • รู้จักและเข้าใจลูกเล่นของการตั้งราคาของสินค้าที่โฆษณาอยู่ในท้องตลาด

 • รู้บทบาทของตนที่จะเล่นในการตั้งราคาโดยพิจารณาจากตําแหน่ง จุดยืน และบทบาททางการตลาดของสินค้าของตนในตลาด

 • สามารถนํากลยุทธ์ด้านราคาไปใช้ในภาคปฏิบัติในการกําหนดราคาและเจรจาต่อรองด้านราคา

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • พนักงานการตลาด

 • ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดราคาสินค้า

 • ผู้อํานวยการฝ่ายการขายหรือการตลาดหรือฝ่ายส่งเสริมการตลาด

 • ผู้จัดการฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายส่งเสริมการตลาด

 • พนักงานส่งเสริมการขาย

 • พนักงานขาย

 • เจ้าของธุรกิจ

 • กรรมการผู้จัดการ

 • ผู้จัดการทั่วไป

 • ผู้ถือหุ้น ฯลฯ

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:41
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
01:06
บทที่ 4
เส้นทางเดินของกิจกรรมทางการตลาด
03:57
บทที่ 5
กลยุทธ์ด้านราคาและปัจจัยการตั้งราคา
02:53
บทที่ 6
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งราคาทั้ง 5
05:02
บทที่ 7
ทฤษฎีแรงกดดันทั้ง 5 และ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
03:35
บทที่ 8
โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์ของแต่ละผู้เล่น
04:41
บทที่ 9
กลยุทธ์การตั้งรับ
05:42
บทที่ 10
กลยุทธ์การบุกทางการตลาด
04:02
บทที่ 11
การทำการตลาดเฉพาะ Nichemanship
05:15
บทที่ 12
ความสมดุลของกลยุทธ์ และ การชนะการตลาดด้วยข้อมูล
06:23
บทที่ 13
ปัจจัยที่ทำให้ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองเรื่องราคาและความผิดพลาดของกลยุทธ์การตั้งราคา
04:39
บทที่ 14
จิตวิทยาผู้บริโภคในการตั้งราคา ราคาอ้างอิง ระดับของราคา ขั้นตอนในการตั้งราคา
08:53
บทที่ 15
การเลือกวัตถุประสงค์ในการตั้งราคา กำหนดอุปสงค์ ตัวอย่างความยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นด้านดีมานต์เมื่อราคาเปลี่ยนแปลง
06:29
บทที่ 16
ปัจจัยที่ผลต่อการมีความอ่อนไหวด้านราคาต่ำ ประมาณการต้นทุน นิยามต้นทุนและการผลิต
10:37
บทที่ 17
การตั้งเป้าของต้นทุนไว้ล่วงหน้า การวิเคราะห์ราคาคู่แข่งขัน หลัก 3 C ในการตั้งราคา
02:50
บทที่ 18
เลือกวิธีการตั้งราคา และ Break-Even Chart
05:57
บทที่ 19
การเลือกราคาสุดท้าย ส่วนลดและส่วนยอมให้ ลูกเล่นในการส่งเสริมการขาย
09:47
บทที่ 20
กับดักที่พึงระวังซึ่งมาพร้อมกลยุทธ์การตัดราคา วิธีขึ้นราคาแบบแนบเนียน
05:57
บทที่ 21
ข้อควรพิจารณาในการเจรจาต่อรองแบบแบ่งเค้ก
05:52
บทที่ 22
การเจรจาต่อรองแบบแบ่งเค้กสู่การเจรจาต่อรองแบบเพิ่มขนาดของเค้ก (บูรณาการ)
01:35
บทที่ 23
ความเข้าใจผิดเรื่องการชนะสองฝ่าย และการมองหาความสำเร็จของการเจรจาต่อรองแบบชนะสองฝ่าย
09:04
บทที่ 24
โมเดลการตัดสินใจในการเจรจาแบบบูรณาการ การสร้างความไว้วางใจ และจิตวิทยาในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
11:07
บทที่ 25
โซนการต่อรองราคาที่เป็นบวก โซนการต่อรองราคาที่เป็นลบ ส่วนได้ของผู้เจรจา
03:55
บทที่ 26
โซนแห่งการต่อรองราคา สถานการณ์ที่ 1, 2, 3
04:58
บทที่ 27
โซนแห่งการต่อรองราคา สถานการณ์ที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9
06:38
บทที่ 28
สรุปคอร์สเรียน
01:38
ประวัติผู้เขียน
วิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจบริษัทชั้นนํา
อดีตผู้บริหารด้านการขายและการตลาด บ.โอสถสภา, บ.โฟร์โมสต์, บ.ทีโอเอ, บ.พีแอนด์จี, บ.ยิลเลตต์, บ.เนสท์เล่
หลักสูตรระดับปริญญาเอกและโท ทางการบริหารและการตลาดของมหาวิทยาลัยชั้นนํา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, สถาบันเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center