Interests

   ปัจจุบันและอนาคตนั้นองค์กรต่าง ๆ มีการทำงานและแนวโน้มในการทำงานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรมมากขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายกิจการและมีลงทุนร่วมกันโดยพึ่งพาอาศัยความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยี มีการเข้ามาถือหุ้นของบริษัทต่างชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความแข็ง

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนที่กําลังทํางานหรือสนใจในการทํางานหรือผู้ที่ต้องการร่วมธุรกิจกับชาวต่างชาติเข้าใจพื้นฐานของวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมการทํางานที่แตกต่างกัน ภาษาที่แตกต่างนั้นมิใช่อุปสรรคที่แท้จริงในการทํางานร่วมกัน หลังจากที่ผู้เรียนเข้าใจจะต้องสามารถนําความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางปฎิบัติเพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานความขัดแย้งทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานหรือทําธุรกิจร่วมกันโดยไม่ราบรื่น ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ในการแปรเปลี่ยนกลายเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า เป็นที่ต้องการและได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานหรือคู่ค้าชาวต่างชาติอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ภายใต้บริบททางพหุวัฒนธรรมที่มีการแข่งขันกันในตลาดแรงงาน และตลาดการค้ามีการเคลื่อนย้ายอยู่อย่างเสรีในโลกปัจจุบันได้ เป็นการเพิ่มโอกาสและยกระดับความก้าวหน้าในชีวิต อีกทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy Work Place & Best Partner)
About Teacher
 • ดร.มณีกัญญา-image

  ดร.มณีกัญญา นากามัทสึ (ดร.มานิ)

  0

  0

  0

  • ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (เมษายน 2560) มหาวิทยาลัยสยาม
  • Master of Business Administration in General Management (เมษายน 2556) Stamford International University
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและ Mini-MBA : ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนและกฎหมายภาษีอากรทั่วไปและระหว่างประเทศ (Professional Certificate : Tax Manager, Mini-MBA in Taxation (General Tax), Mini-MBA in International Taxation)
  • ประวัติการทํางาน
  • บริษัท มาจิเมะ คอนซัลแทนท์ จํากัด (ปัจจุบัน) ; ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการฯ, Senior Professional Advisor.
  • บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จํากัด (พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน) ; ผู้เชี่ยวชาญสํานักบริหารด้านวัฒนธรรมองค์กรข้ามชาติ และเลขานุการบริษัทจํากัดฯ
  • บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จํากัด (พ.ศ.2551 - 2556) ; ผู้จัดการส่วนสํานักงานบริหารทั่วไปและเลขานุการกรรมการผู้จัดการชาวญี่ปุ่นฯ จัดการและควบคุมงานด้านระบบการจัดประชุมภายในองค์กร จัดประชุมสามัญและวิสามัญ
  • บริษัท คามาคุระ (ประเทศไทย) จํากัด (พ.ศ.2549 - 2551) ; ผู้จัดการสํานักงานบริหารและเลขานุการกรรมการผู้จัดการชาวญี่ปุ่นฯ รับผิดชอบดูแลงานแปลภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทย และงานควบคุมงานจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายรายวัน บัญชีเงินสดสํารอง และบัญชีสรุปรายเดือน งานประกันสังคม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนฯ ประสานงานและดูแลด้านโรงแรมที่พัก และสัญญาที่พักระยะยาวสําหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ดูแลสํานักงานธุรการทั่วไปให้มีความราบรื่นในการทํางานระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นกับพนักงานชาวไทย
  Học การจัดการความขัดแย้งในการทํางานข้ามวัฒนธรรม online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿