Interests

ใครว่าภาษาสเปนยากมาทางนี้!! เพราะคุณรู้ไหมว่านอกจากสำเนียงที่ชวนฟังแล้วภาษาสเปนยังมีประโยชน์มากกว่านั้น!

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และภาษาจีนแล้ว ภาษาสเปนเป็นอีกภาษาหนึ่งท่ี่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป และอเมริกากลาง ซึ่งแต่ละประเทศที่ใช้ภาษาส

Read more
Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาสเปนได้คล่องแคล่ว เข้าใจหลักการออกเสียงอย่างถูกต้อง
 • เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนนี้แล้วเข้าใจหลักไวยากรณืเบื้องต้นที่ใช้กับภาษาสเปน
 • ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมและธรรมเนียมพื้นฐานของชาวสเปน
 • ผู้เรียนสามารถนําไปพูดและใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานได้
About Teacher
 • ลลนา-image

  ลลนา โอภากุล

  4.4

  2

  6

  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ เอกภาษาสเปน เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาสเปนเป็นภาษาต่างประเทศ ที่ Universidad Nebrija กรุงมาดริด ประเทศสเปน
  • อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
  • อาจารย์ผู้อบรมภาษาสเปนเพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ กรมการท่องเที่ยวร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ครูและติวเตอร์สถาบัน Acknowledge Centre สีลม
  Học daily spanish 2 la vida cotidiana : ภาษาสเปนในชีวิตประจําวัน 2 online | Edumall Việt Nam

  1,000 ฿

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  2,499 ฿