Interests

ใครว่าภาษาสเปนยากมาทางนี้!! เพราะคุณรู้ไหมว่านอกจากสําเนียงที่ชวนฟังแล้วภาษาสเปนยังมีประโยชน์มากกว่านั้น!

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และภาษาจีนแล้ว ภาษาสเปนเป็นอีกภาษาหนึ่งท่ี่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป และอเมริกากลาง ซึ่งแต่ละประเทศที่ใช้ภาษา

Read more
Benefits from the course
 • ผู้เรียนสามารถพูดภาษาสเปนได้
 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักไวยากรณ์เบื้องต้นที่ใช้กับภาษาสเปน
 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรมและธรรมเนียมพื้นฐานของชาวสเปน
 • ผู้เรียนสามารถนําไปพูดและใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานได้
About Teacher
 • ลลนา-image

  ลลนา โอภากุล

  4.5

  2

  6

  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ เอกภาษาสเปน เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาสเปนเป็นภาษาต่างประเทศ ที่ Universidad Nebrija กรุงมาดริด ประเทศสเปน
  • อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
  • อาจารย์ผู้อบรมภาษาสเปนเพื่อมัคคุเทศก์อาชีพ กรมการท่องเที่ยวร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ครูและติวเตอร์สถาบัน Acknowledge Centre สีลม
  Học เรียนภาษาสเปนเบื้องต้น online | Edumall Việt Nam

  1,000 ฿

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  2,799 ฿