Interests

จะดีไหมหากเราสามารถดึงข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาวิเคราะห์ธุรกิจได้ หรือแม้แต่ประเมินธุรกิจของตนเองโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาสรุปเอง Power BI เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่หลายคนกําลังให้ความสนใจ เพราะนอกจากจะวิเคราะห์ข้อมูล เสนอปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วแล้ว ยังสามารถด

Read more
Benefits from the course
 • เข้าใจหลักการใช้งานของ Power BI
 • ดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้าง Dashboard ได้
 • จัดการข้อมูล วิเคราะห์และนําเสนอด้วย Power BI เป็น
About Teacher
 • มุกดาวดี-image

  มุกดาวดี เทียนทอง

  4.2

  1

  1

  • ประสบการณ์ทํางานด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ มากกว่า 17 ปี
  • จัดทําแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจ (Business Process Redesign) และการออกแบบและวางระบบบัญชี
  • วิทยากรบรรยายหลักสูตรด้านบัญชีและการเงิน ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน
  เรียน สุดยอดการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Power BI - ที่ดีที่สุด 2021 | Edumall Thailand

  1,000 ฿

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  2,900 ฿