Interests

หากคุณไม่รู้จะจัดการอารมณ์ตนเองอย่างไร ทําอย่างไรถึงรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและวิธีการรับมืออารมณ์ของคนอื่น วิธีควบคุมอารมณ์ว่าทําอย่างไร ที่จะไม่ให้ระเบิดออกมาใส่บุคคลรอบข้างคุณ

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาด้านอารมณ์ ควบคุมปัญหาตัวเองได้ยาก ลองมาฟั

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถรู้เท่าทัน เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้
 • สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
 • สามารถเลือกใช้เทคนิคการควบคุมอารมณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้
About Teacher
 • ณรงค์วิทย์-image

  ณรงค์วิทย์ แสนทอง

  0

  0

  0

  • มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 15 ปี
  • มีผลงานในการให้คําปรึกษาโครงการต่างๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทําให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs
  • ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทางเลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
  • มีผลงานการเขียนหนังสือหลายเล่ม ทั้งในหมวดทรัพยากรมนุษย์ และหนังสือแนะนําการใช้ชีวิต เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคปฏิบัติ, คู่มือการพัฒนาระบบการบริหารผลงานยุคใหม่, มารู้จัก Competency กันเถอะ, การบริหารคนสําหรับคนบริหาร, มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ, Competency เพื่อการประเมินผลงาน, กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน, EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส, แผนที่ชีวิต เข็มทิศสู่ความสําเร็จ, มีเงินเดือนเป็นแสนก่อนอายุ 29 ไม่ยาก เป็นต้น
  • ตั้งกลุ่ม Trainer Club ในเฟซบุ๊กเพื่อรวบรวมและพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ และยังมีกลุ่ม Thai Coach อันเป็นกลุ่มคนที่สนใจงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจอีกด้วย
  Học เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (develop emotional intelligence) online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿