Interests

หัวข้อหลักของกาเรียนรู้

 • การใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
 • การใช้ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร
 • การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงความสัมพันธ์
 • การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงเทคโนโลยี
 • การใช้ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร
 • การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงกีฬา

Benefits from the course
 • ใช้ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร
 • ใช้ภาษาอังกฤษในเชิงความสัมพันธ์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในเชิงเทคโนโลยี
 • ใช้ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร
 • ใช้ภาษาอังกฤษในเชิงกีฬา
About Teacher
 • 0

  0

  0

  • Học ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน online | Edumall Việt Nam

   2,799 ฿

   Add to wishlist
   Share

   2,799 ฿