Interests

   การเป็นผู้ประกอบการการค้า (Entrepreneurs) : ผู้ประกอบการนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลักษณะธุรกิจของตัวเองแล้ว ผู้ประกอบการยังมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบัญชีสําหรับผู้ประกอบการอีกด้วย การบัญชีสําหรับผู้ประ

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถเข้าใจหลักการบัญชีสําหรับผู้ประกอบการและนําไปใช้ในการวางแผนงานทางการบัญชีในการดําเนินกิจการ/ธุรกิจ
 • สามารถนําไปปฏิบัติในเรื่องชองความรับผิดชอบทางการบัญชีได้กับส่วนราชการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถนําไปต่อยอดในการการบริหารจัดการทางการเงินสําหรับธุรกิจของผู้ประกอบการ
 • นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) และแผนการบริหารการลงทุน (Investment Plan)
About Teacher
 • อัศณีย์-image

  อัศณีย์ ชลังสุทธิ์

  0

  0

  0

  • เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี และการเงินการธนาคารให้แกนักศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง
  • ผ่านงานด้านบริหารการเงินและความเสี่ยงโดยเคยเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินและธนาคารต่างชาติในระดับโลกมาแล้ว 5 ธนาคาร และสถาบันการเงินของประเทศไทยอีก 1 แห่ง
  • จบทางด้านการบัญชี, การเงิน และการบริหารจากทั้งภายในและต่างประเทศ
  • เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ดูและระบบการทํางาน (Fintech Platform) ในประเทศไทยกับบริษัทของประเทศสิงคโปร์
  Học การบัญชีสําหรับผู้ประกอบการ online | Edumall Việt Nam

  5,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  5,499 ฿