Interests

เคยมั้ยที่รู้สึกว่าการเรียนในห้องเรียน การเรียนจากตำรา ไม่สามารถช่วยให้เราทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ ในโลกความเป็นจริงไม่มีใครที่จะต้องเขียนหนังสือส่งข้อสอบหรือใช้เครื่องคิดเลขอย่างบ้าคลั่งอีกต่อไป

เนื่องจากว่าทุกวันนี้พวกเราต่างสามารถใช้โปรแกรมมาช่

...Read more

Benefits from the course
  About Teacher
 • ศศพินท์-image

  ศศพินท์ อมรพรวิวัฒน์

  0

  0

  0

  • ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท (เกี่ยรตินิยมอันดับหนึ่ง) ด้านการเงินและการลงทุนจาก University of Bristol
  • ประวัติการทํางาน
  • เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัท Big 4 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจนําเข้าส่งออก ธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์
  Học การประยุกต์ใช้ microsoft excel ในงานบัญชีและการบริหารจัดการ online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿