Interests

ระบบปฏิบัติการ การทํางานบน Excel เป็นระบบที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการทํางานปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ

โดยเฉพาะทางด้านสายงานทรัพยากรมนุษย์ ที่จําเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานโปรแกรมในการคํานวณ

...Read more

Benefits from the course
 • เข้าใจภาพรวมของการนําโปรแกรม Excel มาประยุกต์ใช้ในงานสายทรัพยากรบุคคลได้
 • จัดการกับข้อมูลที่เป็นวันที่ในงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า การใช้ฟังก์ชันหรือการแสดงผล
 • สร้างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในชีวิตประจําวันได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทํางาน เช่น การสร้างแบบฟอร์มแสดงวันหยุดและการสร้างแบบฟอร์มเกี่ยวกับการทํางานล่วงเวลา
 • นําโปรแกรม Excel มาใช้คํานวณหาผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยํา เช่น การคํานวณชั่วโมงทํางาน และการคํานวณการตัดเกรดจากคะแนนผลการประเมิน
 • จัดการกับข้อมูลให้ง่ายต่อการเรียกใช้ในครั้งต่อไป เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทราบข้อมูลได้ เช่น การแยกข้อมูลไปกรอกลงในคอลัมน์ การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้พร้อมต่อการนําไปเชื่อมโยงกับตารางอื่นๆ
 • สร้างรายงานประจําเดือนแบบอัตโนมัติได้ เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยําและลดเวลาในการคํานวณหรือตั้งค่าต่างๆ อีกทั้งยังมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและสามารถเพิ่มกราฟหรือตกแต่งให้ดูเข้าใจได้ง่ายขึ้น
About Teacher
 • สําเริง-image

  สําเริง ยิ่งถาวรสุข

  0

  0

  0

  • วิทยากรอิสระ อาจารย์พิเศษ นักเขียน และที่ปรึกษาองค์กร
  • ผู้ออกแบบหลักสูตร Excel for HR เป็นคนแรก และบรรยายให้กับสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มานานกว่า 10 ปี
  • เป็นผู้เขียนหนังสือ Excel for HR หนังสือคอมพิวเตอร์เล่มแรกเพื่อคน HR โดยเฉพาะ
  Học excel ขั้นสูง: ประยุกต์หลากสาย เรียนรู้จากขั้นกลาง - ขั้นสูง online | Edumall Việt Nam

  3,200 ฿

  Add to wishlist
  Share

  3,200 ฿