Interests

"อุบัติเหตุในยุคสมัยนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าเมื่อก่อน เพราะสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตเราเช่น ยานพาหนะ มลพิษต่างๆ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักการป้องกันตัวเอง และรักษาคนรอบข้าง คอรา์เรีย

...Read more

Benefits from the course
 • เข้าใจปฐมพยาบาลพื้นฐาน
 • ทําให้วินิจฉัยอาการของผู้ป่วยและแก้ไขให้ถูกจุด
About Teacher
 • ต่อพงษ์-image

  ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์

  0

  0

  0

  • ตําแหน่งปัจจุบัน
  • ผู้อํานวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด(Emergency medical services training center co.,ltd )
  • ผู้อํานวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด(Emergency medical services training center co.,ltd ) 59/3 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 12 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
  • ตําแหน่งการทํางาน/ประวัติการทํางาน
  • ปี 2545 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ปี 2546 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร ศูนย์นเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข กระทรวงสาธารสุข
  • ปี 2547 ประธาน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานกู้ชีพหงส์แดง ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน
  • ปี 2553 อํานวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด ถึงปัจจุบัน
  • หลักสูตรการฝึกอบรม
  • หลักสูตรการเป็นวิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาล
  • หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B) สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Instructor course of Basic Life Support) จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ บรรยาย
  • หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย
  • หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการชุมชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
  • หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
  • หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
  • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support, BLS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
  • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance life support, ALS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประธานชมรมนักขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (ประเทศไทย)
  • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลบุคคลจิตอาสาทําความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นําองค์กรดีเด่น ประจําปี 2561 โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)
  Học ปฐมพยาบาลอย่างไรให้ถูกวิธี online | Edumall Việt Nam

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,499 ฿