Interests

   เราต่างก็รู้ดีว่าลูกค้าของเราใช้ Line@ เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสาร แต่ทําไมเรากลับใช้ประโยชน์จากมันแค่เพียงใช้ตอบคําถามถูกค้าเท่านั้น?

ทําไมเราไม่ใช้มันเพื่อเพิ่มยอดขายไปพร้อม ๆ กัน ในเมื่อมันทําได้ และทําได้อย่างดีด้วย

   คุณคงเคยเห็นบัญชี

...Read more

Benefits from the course
 • รู้จักและใช้เครื่องมือของ Line@ เป็นทุกเครื่องมือ โดยยึดเครื่องมือของ Package Pro+ เป็นหลัก
 • ใช้ Line@ ทําการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายได้
 • ใช้ Line@ สื่อสารกับลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพขึ้น
 • เลือก Package Line@ ได้ตรง และพอดีกับธุรกิจของผู้เรียน
About Teacher
 • เอกพจน์-image

  เอกพจน์ น้อยประเสริฐ

  0

  0

  0

  • ปัจจุบันเป็น Online Marketer และ Trainer
  • สอนการทํา Online Marketing ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่สนใจการทําการตลาดแบบออนไลน์
  • โดยสอนครอบคลุมทุกเครื่องมือบนโลกออนไลน์เช่น Facebook, Google Ads และที่สําคัญที่สุดคือ Line@
  • ผลงานคือการเพิ่มยอดขายให้กับทั้งบริษัท และลูกค้าที่มาเข้าคอร์ส
  Học เปลี่ยนขายได้ เป็นขายดีด้วย line@ online | Edumall Việt Nam

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,499 ฿