Interests

   หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจบนตลาดดิจิตอล เพื่อใช้ในการทำงานหรือทำธุรกิจของคุณผ่านช่องทางออนไลน์ คอร์สนี้คือคำตอบ

   มาเรียนรู้กลยุทธ์ การสร้าง ร้านค้าออนไลน์ ด้วย WooCommerce ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และเทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วย WooCommerce
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วย WooCommerce ได้
About Teacher
 • ธันญ์ชกร-image

  ธันญ์ชกร กัปโก

  0

  0

  0

  • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • วิทยากร และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้าน Internet Marketing ให้กับบริษัทต่าง ๆ
  • มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์มากกว่า 8 ปี
  Học 7 ก้าวสู่การสร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วย woocommerce online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿