Interests

โรคออทิสติก(Autistic Disorder) หรือ ออทิสซึม(Autism) เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะสังคม ทักษะทางภาษา และการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย มีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เป็นแบบแผนซ้ําๆ ไ

...Read more

Benefits from the course
 • รู้วิธีสังเกตความพร้อมว่าเด็กออทิสติกเข้าเรียนร่วมอย่างมีความหมายหรือไม่
 • รู้วิธีเตรียมตัวเด็กออทิสติกให้พร้อม ก่อนส่งต่อเข้าเรียนร่วม
 • รู้วิธีประสานงานกับทางโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้เด็กฯปรับตัวได้และเรียนร่วมมีความหมาย
About Teacher
 • นิสิตา-image

  นิสิตา ปีติเจริญธรรม

  0

  0

  0

  • ผู้อํานวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก
  • การศึกษา : ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วทม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ฝึกปฏิบัติงานด้านงานจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ กรุงเทพ
  • ผู้ให้การปรึกษา โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  • ผู้ก่อตั้ง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านอุ่นรักเพื่อดูแลเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
  • วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย
  • ที่ปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และประสานการเรียนร่วม สําหรับ เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
  Học เตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาล ให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน online | Edumall Việt Nam

  2,990 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,990 ฿