Interests

หากลูกของคุณเป็นเด็กพิเศษ แล้วคุณไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คอร์สเรียนนี้มีคำตอบ

คอร์สเรียน "การเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ" เป็นคอร์สเรียนที่รวบรวมเนื้อหาที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ ประกอบด้วยเนื้อหา กว่า 30 บทเรียน ที่อธิบายถึงการเลี้ยงด

...Read more

Benefits from the course
 • ทําให้ทราบภาพรวม เหมือนมีแผนที่ชีวิต ในการสนับสนุนให้เด็กออทิสติกเติบโต ก้าวหน้าแบบยั่งยืน
 • ทําให้ทราบแนวทางการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กเล็กถึงวัยรุ่น
 • สร้างกําลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในการเลี้ยง ดู ให้เด็กออทิสติก เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ด้วยตนเอง
 • ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าไม่ถึงการบริการ ได้ทราบแนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกอย่างมีทิศทาง ซึ่งจะส่งผลให้ เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ช่วยย่นระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบําบัดรักษา
About Teacher
 • นิสิตา-image

  นิสิตา ปีติเจริญธรรม

  0

  0

  0

  • ผู้อํานวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก
  • การศึกษา : ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วทม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ฝึกปฏิบัติงานด้านงานจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ กรุงเทพ
  • ผู้ให้การปรึกษา โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  • ผู้ก่อตั้ง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านอุ่นรักเพื่อดูแลเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
  • วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย
  • ที่ปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และประสานการเรียนร่วม สําหรับ เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
  Học การเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ online | Edumall Việt Nam

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,900 ฿