Interests

   "เคยมั้ย เวลาจะต้องพูดอะไรยาวๆ แล้วก็พูดติดๆ ขัดๆ 'เอ่อ' 'อ่า' หรือ 'like' 'you know' ตลอดเวลา IELTS Speaking เป็นการสอบที่ให้ผู้สอบพูดตอบโต้ บางครั้งอาจจะยาวถึงสองนาที ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวหรือวางแผนคำตอบไว้ให้ดีก็อาจจะไม่สามารถตอบคำถามได้ดี คะแน

...Read more

Benefits from the course
 • ผู้เรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่ข้อสอบต้องการให้ผู้เรียนพูดในแต่ละ task
 • ผู้เรียนสามารถวางแผนได้ว่าจะต้องตอบคําถามอย่างไรให้เพียงพอและเหมาะสม
 • ผู้เรียนจะสังเกตได้ว่าการตอบคําถามของผู้เรียนจะคล่องแคล่วและมีจุดติดขัดน้อยลง และจะทําให้ผู้เรียนได้คะแนนในการสอบ IELTS Speaking มากขึ้น
About Teacher
 • Rattanasuwan-image

  Rattanasuwan Rawan

  0

  0

  0

  • ประวัติการศึกษา
  • B.A. in English (First Class Honor), Chiang Mai University
  • M.A. in Linguistics, Chulalongkorn University
  • ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 7 ปี
  • มีนักเรียนที่สามารถสอบได้คะแนนที่ตัวเองหวังไว้ได้จํานวนมาก
  Học ielts กลวิธีการพูด online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿