Interests

   เด็กถือว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเติบโตและการจดจําสิ่งต่าง ๆ ตามพัฒนาการของเขา เป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องวุ่นวาย กับการเตรียมตัวในหลาย ๆ อย่าง ทั้งการเลี้ยงดู อาหารโภชนาการ ฯลฯ ซึ่งสําหรับพ่อแม่มือใหม่บางคนถ้าไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อ

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ความรู้ และแนะนําวิธีลงมือปฏิบัตการดูแลทารก ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ หลังคลอดและเติบโตถึง 2 ขวบ สําหรับคู่แต่งงาน และ/หรือผู้ปกครองมือใหม่ เพื่อช่วยสร้างเสริมพัฒนาการลูกน้อย ให้เติบโตเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรู้เท่าทัน บนพื้นฐานความรู้และข้อมูลงานวิจัยสากลและประเทศไทยทางด้าน พัฒนาการสมอง และจิตวิทยาพัฒนการเด็กปฐมวัย ดังนั้นสิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับหลังเรียนจบคอร์สนี้ได้แก่
 • 1. เรียนรู้ศักยภาพและสุขภาพสมองลูกถูกสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่ก่อนและระหว่างตั้งครรภ์
 • 2. เรียนรู้ความสําคัญและการสร้างเสริม Attachment กับลูกวัยทารก
 • 3. เรียนรู้พื้นฐานและเข้าใจพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และทักษะลูกวัยทารก
 • 4. นําความเข้าใจพื้นฐานพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย จิตใจเรียนมาปรับใช้ และรู้วิธีลงมือปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อตรวจเช็กและสร้างเสริมทักษะลูกทารกให้เหมาะสมตามวัย
 • 5. เข้าใจและนําวินัยเชิงบวก ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเลี้ยงดูลูกทารกให้มีสุขภาพกาย สมอง อารมณ์ และจิตใจ แข็งแรง ดีและมีความสุข เหมาะสมตามวัย
About Teacher
 • ดร.ปิยวลี-image

  ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร

  0

  0

  0

  • ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร
  • ผู้อํานวยการ ศูนย์พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EFs) เด็ก ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก "101 Educare Center"
  • ดร.ปิยวลี จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยโอลด์ โดมิเนียน สหรัฐอเมริกา และประกอบอาชีพเป็นครูปฐมวัยที่ศูนย์สาธิตเทคนิค 101 การสร้างวินัยเชิงบวก ที่มหาวิทยาลัยโอลด์ โดมิเนียน และทีมผู้ช่วยงานวิจัย ด้านความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของเด็ก ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ดร.ปิยวลี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านทักษะสมอง EF, พัฒนาการเด็ก และเทคนิค 101 การสร้างวินัยเชิงบวก โดยสื่อสารออกมาหลายช่องทางทั้งการตอบคําถามทางรายการโทรทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=KZs8XJUgQFA , https://www.youtube.com/watch?v=5EYn4vgU32U
  • หนังสือ (http://www.101educare.com/2017/101s-book/) และเป็นวิทยากรอบรมทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมากว่า 18 ปี ซึ่งแต่ละเทคนิคที่นํามาใช้และถ่ายทอดได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังวินัยบนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็ก ๆ ต่อไป
  Học เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ต้องเสียดายทีหลัง ด้วยวินัยเชิงบวก online | Edumall Việt Nam

  3,500 ฿

  Add to wishlist
  Share

  3,500 ฿