มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นําพลังเชิงบวก (Leadership and Strategic Development)
เพราะเป็นผู้นําอย่างเดียวไม่พออีกต่อไป มาเรียนรู้การเป็นผู้นําเชิงบวกภายใน 2 ชั่วโมงอย่างมืออาชีพ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ลักษณะคอร์สเรียน

ภายในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ผู้เป็นโค้ชสําหรับผู้บริหารชื่อดัง ซึ่งมีรูปแบบการสอนที่สนุกสนาน มีการใช้มุกตลกสร้างเสียงหัวเราะ และการตั้งคําถามชวนคิดที่ท่านคาดไม่ถึง

ภายในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ผู้เป็นโค้ชสําหรับผู้บริหารชื่อดัง ซึ่งมีรูปแบบการสอนที่สนุกสนาน มีการใช้มุกตลกสร้างเสียงหัวเราะ และการตั้งคําถามชวนคิดที่ท่านคาดไม่ถึง

นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับการสร้างสภาวะความเป็นผู้นํา (Leadership) ด้วยการใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับทีมงาน จะสามารถทําให้ทีมงานมองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ซึ่งจะนําไปสู่การยินดีที่จะพัฒนาตัวเอง ตามที่ผู้นําให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ การพัฒนาทีมงานจึงเกิดประสิทธิผล

เมื่อเข้าใจพื้นฐานในการนําเสนอแล้ว ต่อมา เราจะพาผู้เรียนไปสู่ขั้นตอนการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะผู้นําพลังเชิงบวก จะทําให้สามารถใช้เทคนิค แนวทาง และวิธีการที่เหมาะสมกับทีมงานเป็นรายบุคคล เข้าถึงความสามารถศักยภาพและข้อจํากัดของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี การพัฒนาจึงสัมฤทธิ์ผล

หลังจากเรียนคอร์สนี้แล้ว ผู้เรียนจะเข้าใจว่าการโค้ชทีมงานเป็นการพัฒนาในทุกๆ ด้านของบุคลากร ผู้นําพลังเชิงบวกจะเลือกใช้ได้ด้วยกระบวนการโค้ชที่ทําให้ทีมงานเป็นผู้เลือกพัฒนาตัวเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่เป็นอยู่แล้วไปสู่เป้าหมายที่ทีมงานต้องการอย่างแท้จริง ทําให้การลงมือทําเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล.....การพัฒนาจึงเกิดความยั่งยืน

ท้ายที่สุด ผู้เรียนสามารถสร้างสภาวะความเป็นผู้นํา (Leadership) ที่ดีในสไตล์ของตัวเอง และเข้าใจทีมงานที่เป็นคุณค่าและธรรมชาติของเขาได้อย่างชัดเจน จึงจะสามารถพัฒนาทีมงานให้ประสบความสาเร็จได้ด้วยเทคนิคการโค้ช

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังสําหรับการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนสามารถสร้างสภาวะความเป็นผู้นํา (Leadership) ที่ดีใน Style ของตัวเอง

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจทีมงานที่เป็นคุณค่าและธรรมชาติของเขาได้อย่างชัดเจน

  • ผู้เรียนสามารถพัฒนาทีมงานให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยเทคนิคการโค้ช

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตัวเองและต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น พนักงานปฏิบัติการ

  • บุคคลที่ต้องเป็นผู้นําพนักงาน ต้องบริหารจัดการงานและโปรเจกต์ต่างๆ เช่น หัวหน้างาน

  • บุคคลที่ต้องบริหารคน ทั้งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน และประสานงานกับคนหมู่มาก เพื่อให้งานลุล่วง เช่น ผู้จัดการ

  • บุคคลที่ดํารงตําแหน่งสูงในองค์กร ต้องเป็นผู้นําคนทั้งหมด และต้องบริหารคน งาน และเวลาให้เหมาะสม เช่น ผู้บริหาร

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:58
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ความสำคัญของความเป็นผู้นำ
05:07
บทที่ 4
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
06:50
บทที่ 5
Mindset คืออะไร และแนวทางการฝึกอบรม
05:23
บทที่ 6
หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
05:12
บทที่ 7
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
07:20
บทที่ 8
เทคนิคโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
08:47
บทที่ 9
สร้างความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
13:20
บทที่ 10
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
10:53
บทที่ 11
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
09:21
บทที่ 12
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
08:27
บทที่ 13
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
11:01
บทที่ 14
นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
09:27
บทที่ 15
ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
07:44
บทที่ 16
ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
08:26
บทที่ 17
กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
03:54
บทที่ 18
กระบวนการโค้ชหน้างาน (On Job Coaching)
03:15
บทที่ 19
กระบวนการโค้ชตามรูปแบบ (Solution Coaching)
03:52
บทที่ 20
กระบวนการโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching)
06:18
บทที่ 21
แบบฝึกหัด สรุปความคิดการสร้างภาวะผู้นำเชิงบวก
06:08
บทที่ 22
แบบฝึกหัด กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบวก
03:25
ประวัติผู้เขียน
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากําลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ตําแหน่งปัจจุบัน
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
(ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นํา)
ประวัติการเข้ารับการอบรม
สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Institute : TCI)
- Professional Coaching Certification Program
สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
- Principle of Life Coaching
- Practitioner of Life Coaching
- Master of Life Coaching
สถาบัน NLP Top Coach
- NLP Practitioner Triple Certification Training
- NLP Master Practitioner Triple Certification Training
สถาบัน Gallup Strengths Center
- Strengths Coaching Certification Program
ใบรับรองการเข้ารับการอบรม
สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Insitute : TCI)
- Certified Professional Coach Certification Program
สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
- Certified Principle of Life Coaching
- Certified Life Coaching Practitioner
- Certified Life Coaching Master Practitioner
สถาบัน NLP Top Coach
- Certified Practitioner of NLP Coaching
- Certified Practitioner of Neuro Linguistic Programming
- Certified Practitioner of Time Linetherapy
- Certified Master Practitioner of NLP Coaching
- Certified Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming
- Certified Master Practitioner of Time Linetherapy
สถาบัน Gallup Strengths Center
- Certified Strengths Coach
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center