Interests

    ปัจจุบัน ด้วยสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องหยิบมือถือหรือไม่ก็กล้อง ขึ้นมาถ่ายภาพ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจํา พร้อมทั้งยัง Upload ผ่าน Social Media ต่างๆ แชร์ความคิดสร้างสรรค์ผ่านรูปภาพที่หลากหลายอารมณ์ไม่ว่าจะไปเที่ยว, ทํางาน หรือ

...Read more

Benefits from the course
 • เข้าใจถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม Lightroom เพื่อการตัดแต่งภาพได้อย่างเหมาะสม
 • เข้าใจเกี่ยวกับการทํางานเบื้องต้นของโปรแกรม และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้เครื่องมือปรับแต่งภาพได้ พร้อมสร้างลูกเล่นให้กับภาพถ่าย ทําให้ภาพดูโดดเด่นมากขึ้น
 • เข้าใจถึงกระบวนการสร้างสรรค์ภาพกับเทคนิคต่างๆ ในการปรับแต่งภาพถ่าย
About Teacher
 • ฐิติ-image

  ฐิติ เลาหภิญโญจันทรา

  0

  0

  0

  • ปี 2002 เริ่มศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ
  • ศึกษาการทํางานของกล้องถ่ายภาพ
  • ศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพ
  • ปี 2009 ช่างภาพอิสระ
  • รับงานถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ
  • ปี 2010 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ปี 2011-ปัจจุบัน
  • ถ่ายภาพกิจกรรม / ภาพถ่ายเพื่อสือสิ่งพิมพ์ / วิดีโอ ภายในองค์กร
  • วิทยากรให้การอบรมการถ่ายภาพ / วิดีโอให้กับกลุ่มเป้าหมาย / พนักงานในองค์กร
  • Digital Media Officer World Vision Foundation of Thailand
  Học สนุกสร้างสรรค์ ออกแบบภาพง่ายๆ ด้วย adobe photoshop lightroom online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿