มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
มายด์แม็ปเพื่อการคิดสร้างสรรค์
เปลี่ยนชีวิตให้คิดอย่างมีระบบได้ไม่ยาก แค่เรียนรู้มายด์แม็ปกับเรา
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ขวัญฤดี ผลอนันต์
ลักษณะคอร์สเรียน

  หากท่านเป็นคนหนึ่งทีมีความสนใจในเรื่องของการทํามายด์แม็ป เพื่อจัดระบบความคิด และระบบงานของตนเอง คอร์สเรียนนี้มีคําตอบ มาเรียนรู้หลักการแนวคิดและเทคนิคการสร้างมายด์แม็ปกับ อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์ วิทยากรที่ผ่านหลักสูตรการอบรมมายด์แม็ปมามากมาย มีผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือมาแล้วมากมาย และนอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรด้านการอบรมมายด์แม็ปมาอย่างยาวนาน คอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ตั้งแต่หลักการทั่วไปของมายด์แม็ป เรีียนรู้หลักการแนวคิด ในเรื่องของความจําและการฟื้นความจํา รวมถึง เรียนรูู้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างแผนผัง และการวาดมายด์แม็ป ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ และทราบถึงการสร้างความจําและจัดการระบบความได้อย่างแน่นอน

   หากท่านเป็นคนหนึ่งทีมีความสนใจในเรื่องของการทํามายด์แม็ป เพื่อจัดระบบความคิด และระบบงานของตนเอง คอร์สเรียนนี้มีคําตอบ มาเรียนรู้หลักการแนวคิดและเทคนิคการสร้างมายด์แม็ปกับ อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์ วิทยากรที่ผ่านหลักสูตรการอบรมมายด์แม็ปมามากมาย มีผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือมาแล้วมากมาย และนอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรด้านการอบรมมายด์แม็ปมาอย่างยาวนาน คอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ตั้งแต่หลักการทั่วไปของมายด์แม็ป เรีียนรู้หลักการแนวคิด ในเรื่องของความจําและการฟื้นความจํา รวมถึง เรียนรูู้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างแผนผัง และการวาดมายด์แม็ป ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ และทราบถึงการสร้างความจําและจัดการระบบความได้อย่างแน่นอน
   นอกจากนี้แล้ว เรียนรู้การนํามายด์แม็ปมาใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถทํานําหลักการ ทฤษฎี รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ จากการเรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ หลังจากเรียนคอร์สเรียนนี้แล้วผู้เรียนจะรู้ว่า การจัดระบบความคิดหรือระบบงานโดยการใช้มายด์แม็ปนั้นสามารถทําได้ไม่ยาก และสามารถนํามาใช้กับชีวิตประจําวันและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่ารอช้า รีบสมัครเรียนกับเรา

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

 • หูฟัง พร้อมสถานที่เงียบ ๆ เหมาะสําหรับการศึกษาคอร์สเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • เป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้าน Mind Map

 • ให้คําแนะนําในการสร้าง Mind Map ที่สามารถนํามาใช้ได้จริง เพื่อช่วยในการวางแผนงาน

 • สร้างโอกาสในการประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตประจําวัน

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลวัยทํางาน

 • บุคคลที่สนใจทั่วไป

 • ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับล่าง (Managers, Directors, Business Leaders)

 • ครู อาจารย์ วิทยากร นักวิชาการ นักวิจัย นักเขียน (Teachers, Trainers, Research, Authors)

 • ผู้รับคําปรึกษา (Consultants)

 • ผู้จัดการโปรเจกต์ (Project Managers)

 • ผู้จัดการฝ่ายขาย (Marketing Professionals)

 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)

 • ผู้คิดในเชิงประดิษฐ์ (Creative Thinkers)

 • ผู้สรุปรายงานการประชุม-เลขานุการ (Lecturers)

 • นักเรียน นักศึกษา (Students)

 • ผู้สนใจทั่วไป (End Users)

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:57
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
Mind Map คืออะไร?
08:15
บทที่ 4
ประโยชน์ของ Mind Map
05:38
บทที่ 5
Tony Buzan : ผู้ให้กำเนิด Mind Map
04:03
บทที่ 6
หลักการทำงานของสมองมนุษย์ (ซีกซ้าย-ขวา)
10:34
บทที่ 7
เทคนิคช่วยจำและฟื้นความจำ
16:04
บทที่ 8
การแตกความคิด แบบเป็นรัศมี
09:19
บทที่ 9
คำ / ภาพ / สี กับความคิด
12:41
บทที่ 10
การวาดรูป / ใช้รูปภาพประกอบ / เทคนิคการใช้สี
05:35
บทที่ 11
วาด Mind Map อย่างไรให้ถูกต้อง
08:08
บทที่ 12
ขั้นตอนการวาด Mind Map Part 1
04:55
บทที่ 13
ขั้นตอนการวาด Mind Map Part 2
05:38
บทที่ 14
Mind Map ที่ดีเป็นไงนะ
11:11
บทที่ 15
สังเกตชีวิตของคุณ หลังรู้จักกับ Mind Map
12:00
บทที่ 16
เรียนอย่างสร้างสรรค์ด้วย Mind Map
06:33
บทที่ 17
สร้างประสิทธิภาพในทีมเวิร์กของคุณด้วย Mind Map
05:53
บทที่ 18
การประยุกต์ใช้ Mind Map กับเครื่องมืออื่น ๆ
04:57
บทที่ 19
Mind Map เพื่อการนำเสนอ ตัดสินใจ สอนงาน ฯลฯ
05:07
บทที่ 20
ทำไมต้อง Mind Map 100 ใบ - สรุปคอร์สเรียน
05:09
ประวัติผู้เขียน
การศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฝึกอบรม/ดูงาน
- หลักสูตร JUST IN TIME (JIT) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2532
- หลักสูตร วิทยากร QC (Quality Control) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2532
- หลักสูตร วิทยากรฝึกอบรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด, 2533
- หลักสูตร Buzan’s Think, Learn and Create, 2546 โดย Buzan Asia, Singapore
- หลักสูตร Brain Gym, 2546
- หลักสูตร Think Buzan Licensed Instructor, 2010 & 2011 โดย Think Buzan Ltd.
ประสบการณ์การทํางาน
- ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด, 2532
- หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม ฝ่ายสาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด, 2533
- ผู้จัดการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2535-2539
ตําแหน่งปัจจุบัน
- วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร Mind Mapping (Think Buzan Licensed Instructor) คนที่สองของประเทศไทย และหลักสูตรการบริหารสมอง (Brain Gym)
- ผู้จัดการสํานักพิมพ์ขวัญข้าว '๙๔ และบรรณาธิการหนังสือสํานักพิมพ์ขวัญข้าว ’๙๔
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center