Interests

คอร์สนี้จะทําให้ท่านเข้าภาพรวมทั้งหมดของการทํา OKRs การประเมินความสําเร็จของการทํา OKRs และการเชื่อมโยงระหว่าง OKRs กับการทํา CFR นอกจากนี้ท่านจะได้รับการฝึกปฏิบัติการเขียน OKRs อย่างเป็นขั้นตอน มีระบบและมีตัวอย่างการเขียน OKRs ที่ชัดเจน ซึ่งท่านสามา

...Read more

Benefits from the course
 • ทําให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของ OKRs
 • ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้แนวทางการกําหนด OKRs และการวัดความสําเร็จของ OKRs
 • ทําให้ผู้เรียนรู้เข้าใจถึงแนวคิดการทํา CFR เพื่อให้การทํา OKRs บรรลุผลสําเร็จ
 • ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้แนวทางการจัดทํา Personal Life OKRs
 • ทําให้ผู้เรียนมีแนวทางการนําแนวคิด OKRs ไปปรับใช้ในการทํางานและเรื่องส่วนตัว
About Teacher
 • ดร.-image

  ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

  0

  0

  0

  • ตําแหน่งปัจจุบัน
  • ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จํากัด
  • หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจําปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การศึกษา
  • การศึกษา
  • ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เขียนหนังสือด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • หนังสือ Career Development in Practice
  • หนังสือ 9 กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจลูกน้อง
  • หนังสือ Competency Dictionary
  • หนังสือ ทํางานอย่างไรให้ H-A-P-P-Y
  • หนังสือ สอนงานอย่างไรให้ได้งาน (Coaching)
  • หนังสือ เทคนิคการทํางานเชิงรุก (Proactive)
  • หนังสือ HR for Non HR
  • หนังสือ มัดใจลูกค้า ด้วยสุดยอดบริการ
  • หนังสือ Human Resource Management and Development Case Study
  • หนังสือ Competency based Interview Questions
  • หนังสือ Competency based HRM/HRD Case Study
  • หนังสือ เม้าท์มัน ๆ สารพันปัญหาคนทํางาน
  • หนังสือ Strategic Talent Management
  • หนังสือ Behavioral Competency Dictionary
  • หนังสือ Strategic Human Resource Development
  • หนังสือ Competency Development Roadmap
  • หนังสือ Individual Development Plan
  • หนังสือ Competency-based Critical Incidents
  • หนังสือ Performance Management System
  • หนังสือ Training Road Map / Competnecy Based Training Road Map
  • หนังสือ HR Communication
  • หนังสือ PI Dictionary เล่มที่ 1
  • หนังสือ Competency Based HR Manual and Forms
  • หนังสือ เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix (เล่ม 1)
  • หนังสือ เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix (เล่ม 2)
  • หนังสือ STAR Interview
  • หนังสือ 101 HR Tools For Success
  • หนังสือ PI Dictionary เล่มที่ 2
  • หนังสือ HR Dictionary คําคมชวนคิดในงานบุคคล
  • หนังสือ การวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 1
  • หนังสือ การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 2
  • หนังสือ การดําเนินการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 3
  • หนังสือ การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 4
  • หนังสือ การบริหารบุคลากรแบบ 360 องศา
  • หนังสือ Competency Based 70:20:10 Learning Model
  • หนังสือ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการสําหรับผู้นํา (Managerial Competency Development Program)
  • หนังสือพัฒนา 8 อุปนิสัยทํางานให้นายรัก
  • หนังสือ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency Development Program)
  • หนังสือ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะของกลุ่มงาน HR บนพื้นฐานแนวคิด 70:20:10 Learning Model
  • หนังสือ Performance Conversation คําถามฉุกคิด เพื่อผลงานที่ดีขึ้น
  • หนังสือ Competency Conversation คําถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในกรทํางาน
  • หนังสือ Creative Performance Feedback เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
  • หนังสือ Career Conversation คําถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  • หนังสือ Competency Assessment Tool เครื่องมือประเมินขีดความสามารถของบุคลากร
  • หนังสือ Indiviudal Career Planning
  • หนังสือ OKRs: เครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ "ใจ" และได้ "งาน
  • หนังสือตัวอย่างการทํา OKRs
  • หนังสือ OKRs Coaching
  Học เทคนิคการจัดทํา okrs ให้ได้ใจและได้งาน online | Edumall Việt Nam

  2,990 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,990 ฿