มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
โปรแกรม After Effect สําหรับงาน Motion Graphic เบื้องต้น
เรียนรู้วิธีการผลักดันความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจของคุณ เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน Motion Graphic ด้วยโปรแกรม Adobe After Effects
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ชลธิศ สุขสําเนียง
ลักษณะคอร์สเรียน

หากคุณคือคนที่มีไอเดียฝุดขึ้นมามากมายในหัว และเชื่อ
ว่าไอเดียของคุณนั้น เจ๋งกว่าใคร แต่คุณไม่รู้ว่าจะนําไอเดีย
เหล่านั้นออกมาได้ยังไง ก็คงจะไม่มีใครมองเห็นความคิด
สร้างสรรค์เหล่านั้นของคุณแน่ๆ

หากคุณคือคนที่มีไอเดียฝุดขึ้นมามากมายในหัว และเชื่อ
ว่าไอเดียของคุณนั้น เจ๋งกว่าใคร แต่คุณไม่รู้ว่าจะนําไอเดีย
เหล่านั้นออกมาได้ยังไง ก็คงจะไม่มีใครมองเห็นความคิด
สร้างสรรค์เหล่านั้นของคุณแน่ๆ


หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถนําไอเดียไปต่อยอดได้นั้น
ก็คือปัญหาจากความสามารถในการใช้งานโปรแกรมออกแบบ
ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการออกแบบผลงานต่างๆ สําหรับคน
ที่มีความสามารถในด้านนี้ก็จะได้เปรียบผู้อื่น


โปรแกรม After Effect เป็นโปรแกรมหนึ่งที่สําคัญต่อการ
ออกแบบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างมี
นักออกแบบชื่อดังหลายคนนิยมใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สําหรับงานทางด้าน Motion Graphic ซึ่งแม้ว่าคุณจะมีความ
สามารถในการออกแบบมากเพียงใด แต่ถ้าหากไม่สามารถ
นําศักยภาพนั้นถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานได้ ก็ยากที่จะนํา
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด


ความพิเศษของคอร์สเรียนนี้ นอกจากราคาจะถูกกว่าการ
เรียนแบบ Offline แล้วยังสามารถเรียนเมื่อใดก็ได้ ทุกที่
ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในยุคสมัย
ที่ทุกอย่างต้องแข่งขันกับเวลา จากโปรแกรมยากๆ ที่ซับซ้อน
ผู้สอนก็สามารถนําเสนอให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ อีกทั้ง
ยังนําไปสู่การค้นพบศักยภาพทางด้านการออกแบบของผู้เรียน
อีกด้วย จุดเด่นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของคอร์สเรียนนี้ก็คือ
การใช้ภาษาในการสอนที่กระชับและเข้าใจง่าย อีกทั้งผู้สอน
มีความเป็นกันเอง ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้อย่าง
ง่ายดาย


คอร์สเรียนนี้เป็นการเรียนรู้ การทําภาพเคลื่อนไหว ผ่านโปรแกรม
After Effect ที่ครอบคลุมเนื้อหาและขั้นตอนการทํางาน Motion
Graphic โดยเริ่มตั้งแต่ทําความรู้จักกับโปรแกรม เน้นเรื่องเทคนิค
การออกแบบในการทํางานด้าน Motion Graphic เพื่อใช้นําไปใช้
ในงานได้จริง โดยจะปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นการรู้จัก
เครื่องมือต่างๆ ในหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้งาน รวมไปถึงการประยุกต์
ใช้โปรแกรม After Effect สําหรับงานทางด้าน Motion Graphic ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น ภาพเคลื่อนไหว โลโก้ หรือ แอนิเมชันต่างๆ ดังนั้นแม้ว่า
ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมนี้มาเลยก็สามารถเรียนได้ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ หากมีการฝึกฝนบ่อยๆ


การเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการนําองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนจาก
คอร์สนี้ไปต่อยอด จะทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จอย่างสูงสุด
ในการเรียนคอร์สนี้ รวมถึงการทําแบบฝึกหัดตัวอย่างที่ผู้สอนคัดเลือก
มาให้ลองทําจะเป็นกุญแจสําคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทําให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยก็มีเฉลยอย่างละเอียด
ทีละขั้นตอน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการศึกษา นอกเหนือ
จากนั้นยังมีการสอนให้ใช้ Key Frame และ Timeline อย่างผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งเรียนรู้ เทคนิค และ Effect พื้นฐานในการสร้างงานและเรียน
รู้การตั้งค่าและ Render งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานออกมา
สวยงามแบบมืออาชีพ


เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากคอร์สนี้คือเรื่องได้รู้จักองค์
ประกอบของโปรแกรม After Effect และใช้งานเป็นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
นอกจากนั้นยังสามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริงในการทํางาน โดยการใช้
เครื่องมือในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถผลิตผลงาน
Motion Graphic ได้ด้วยตนเอง และนําไปต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
หรืออาจจะพัฒนาต่อยอดเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม After Effect
อย่างมืออาชีพได้ในอนาคต

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • โปรแกรม After Effect ในเครื่อง

 • สถานที่เงียบๆ พร้อมกับหูฟังใช้สําหรับการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • รู้จักองค์ประกอบของโปรแกรม After Effect

 • ใช้โปรแกรมเป็นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

 • นําความรู้ไปใช้ได้จริงในการทํางาน

 • ใช้เครื่องมือในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถผลิตงาน Motion Graphic ได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างงาน Motion Graphic ด้วยโปรแกรม After Effect เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม

 • ผู้ที่ทํางานทางด้าน Motion Graphic และต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม After Effect อาทิเช่น ช่างภาพ, ผู้ผลิต ภาพยนตร์, ผู้ตัดต่อวิดีโอ, ดีไซน์เนอร์, ผู้ที่คลั่งไคล้ในงาน Animation

 • บุคคลทั่วไปที่มีไอเดียเป็นของตัวเอง แต่ต้องการพัฒนาให้ไอเดีย เหล่านั้นเคลื่อนไหวได้ โดยการใช้โปรแกรม After Effect

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำบทเรียน
03:20
บทที่ 2
แนะนำ Motion Graphic และประเภทงานที่เป็น Motion Graphic พร้อมตัวอย่าง
08:22
บทที่ 3
แนะนำเกี่ยวกับหน้าต่างและเครื่องมือ After Effect
08:14
บทที่ 4
การตั้งค่าพื้นที่การทำงาน
06:18
บทที่ 5
การใช้ Solid และ Text Layer
04:45
บทที่ 6
หลักการ Animate และการใช้งาน Key Frame
15:16
บทที่ 7
แบบฝึกหัด การ Animate พื้นฐาน
16:06
บทที่ 8
แนะนำเกี่ยวกับการ Import File ต่างๆ
06:27
บทที่ 9
แบบฝึกหัด Animate รูปภาพ ร่วมกับ Text Layer
21:07
บทที่ 10
แนะนำเกี่ยวกับ Masking การใช้งาน Masking
22:00
บทที่ 11
การ Animate Masking
10:21
บทที่ 12
แบบฝึกหัดการ Animate Masking
09:22
บทที่ 13
แนะนำเกี่ยวกับ Pre Comp และการใช้ Pre Comp การแก้ไข Comp
08:07
บทที่ 14
การใช้งาน Parent และ Null Object
13:37
บทที่ 15
แนะนำการใช้งาน Shape Layer และการใช้งาน Shape Layer
16:13
บทที่ 16
แบบฝึกหัด Shape Layer
21:48
บทที่ 17
แนะนำเกี่ยวกับ Effect และแนะนำ Effect หมวดต่างๆ
22:05
บทที่ 18
แบบฝึกหัดการนำ Effect ร่วมกับงาน
15:11
บทที่ 19
แนะนำเกียวกับการเลือกเพลง และเลือกเสียง Effect การใส่เสียงเพลง และเสียง Effect การแก้ไข ปรับเสียง และการใส่ Effect เสียง
18:00
บทที่ 20
แนะนำการตั้งค่าต่างๆ สำหรับ Render การ Render และตั้งค่างานจริงให้ได้มาตรฐาน
12:17
บทที่ 21
แบบฝึกหัดรวม ตอนที่ 1
23:34
บทที่ 22
แบบฝึกหัดรวม ตอนที่ 2
20:27
บทที่ 23
แบบฝึกหัดรวม ตอนที่ 3
29:36
ประวัติผู้เขียน
ประสบการณ์ทํางานทางด้าน Motion Graphic 6 ปี
เปิดคอร์สสอน After Effect for Motion Graphic แบบ Offline
มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ลิงก์ http://chonlathit.wixsite.com/motioncg
มีประสบการณ์ด้านกราฟิกต่างๆ ตามลิงก์นี้ http://chonlathit.wixsite.com/motioncg/portfolio
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center