มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนออย่างถูกต้อง โดดเด่น และเป็นมืออาชีพ
การนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากคุณรู้จัก Chic Techniques เทคนิคเริ่ด เชิ่ดเก๋ๆ ที่จะทําให้การนําเสนองานของคุณโดดเด่นและเป็นมืออาชีพ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ฤทธิ์วรรณ มะแซ
ลักษณะคอร์สเรียน

ภาษาอังกฤษ แค่พูดก็ยากแล้ว การนําเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ยากยิ่งกว่า ความคิดแง่ลบเหล่านั้นจะหมดไป

 ภาษาอังกฤษ แค่พูดก็ยากแล้ว การนําเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ยากยิ่งกว่า ความคิดแง่ลบเหล่านั้นจะหมดไป หากคุณเปิดใจและให้โอกาสตัวเองได้พัฒนาศักยภาพด้านการนําเสนอ ด้วยการเรียนรู้ Chic Techniques เทคนิคเริ่ด เชิ่ดเก๋ๆ เพื่อยกระดับการนําเสนองานของคุณให้มีความโดดเด่นและเป็นมืออาชีพ เป็นที่จดจําของผู้ชมผู้ฟัง
นอกจาก Chic Techniques แล้ว ในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้างประโยคพื้นฐาน คําศัพท์ที่เหมาะสม และประโยคสําเร็จรูปที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการนําเสนองานได้ทุกประเภท ซึ่งผู้สอน "ครูพี่วัน" ได้จัดเต็มเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการนําเสนอพร้อมทั้งตัวอย่างสําหรับการนําไปใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น
''ครูพี่วัน'' หรือ ฤทธิ์วรรณ มะแซ ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษครูพี่วันและเจ้าของเฟซบุ๊กเพจ Krupwan English Academy ที่มียอดไลค์แล้วกว่า 100,000 Likes โดยมีประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ และเป็นติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมหาวิทยาลัยกว่า 10 ปี
เตรียมพร้อม ซ้อมดี ขึ้นเวทีอย่างสง่างาม คลิกเลย

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงประโยคและใช้หลักไวยากรณ์พื้นฐาน แต่ครอบคลุมในการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจําคําศัพท์ที่จําเป็นต่อการนําเสนอ และใช้ในประโยคได้อย่างถูกต้อง

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจําลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ และใช้ประโยคสําเร็จรูปในแต่ละลําดับขั้นตอนได้อย่างน่าสนใจ เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้พูด

  • เพื่อเสริมเทคนิคการนําเสนอที่แตกต่างจากการนําเสนอทั่วไป ทําให้สามารถนําเสนอได้อย่างโดดเด่นและเป็นมืออาชีพ

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:06
บทที่ 2
Present Simple
12:16
บทที่ 3
Past Simple
05:06
บทที่ 4
Future Simple
05:42
บทที่ 5
Present Perfect
07:29
บทที่ 6
Sequence
03:54
บทที่ 7
Verb
05:44
บทที่ 8
Trend
09:11
บทที่ 9
Presentation Structure
02:55
บทที่ 10
Introduction
07:24
บทที่ 11
Body
07:32
บทที่ 12
Conclusion
05:12
บทที่ 13
Question
09:04
บทที่ 14
Rhetorical Questions
05:00
บทที่ 15
The Rule of Three
04:09
บทที่ 16
Machine Gunning
04:34
บทที่ 17
สรุปภาพรวม
01:21
ประวัติผู้เขียน
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การทํางาน
ผู้ก่อตั้งและผู้สอนประจําสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ ''ครูพี่วัน''
เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ Krupwan English Academy ที่มียอดไลค์แล้วกว่า 100,000 Likes
อาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษประจําโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
ประสบการณ์การเป็นติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมหาวิทยาลัยกว่า 10 ปี
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center