Interests

การพูด ถือเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ สื่อสารผ่านการใช้ถ้อยคํา น้ําเสียง และกิริยาอาการ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ ตลอดจนความต้องการให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง แต่การสื่อสารที่ดีคือ การใช้ถ้อยคําน้ําเสียง รวมทั้งกิริยาอาการอ

Read more
Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้วิธีการใช้จิตวิทยาเพื่อชนะใจผู้คนในแต่ละสถานการณ์
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําหลักจิตวิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพ
About Teacher
 • นางสาว-image

  นางสาว เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล

  5

  1

  0

  • เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล (เกรซ)
  • ักเขียน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
  • จ้าของแบรนด์ CHERMARNRATA
  • จ้าของหนังสือ วิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุด
  • จ้าของเพจ Chermarn Ratanapongtragoon ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 206,045 คน
  Học จิตวิทยาการชนะใจและจูงใจคน online | Edumall Việt Nam

  1,000 ฿

  3,500 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  3,500 ฿