Interests

เราจะช่วยคุณวางกลยุทธ์ตั้งแต่แนวความคิด ทัศนคติในการใช้ชีวิต การทํางาน ที่คุณต้องเข้าใจ เข้าถึง และปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้คุณมุ่งไปตามเส้นทางที่คุณวาดไว้ได้อย่างสวยงามที่สุด ทั้งนี้ “Attitude is everything” เป็นคํากล่

Read more
Benefits from the course
 • ความรู้ที่ได้รับสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการทํางานและพัฒนาตนเอง
 • ผู้เรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
 • ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
About Teacher
 • อัญรินทร์-image

  อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

  0

  1

  0

  • ประวัติการศึกษา - Diploma (2018) : Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London - ปริญญาโท (2009) : วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน - ปริญญาตรี (2006) : วารสารศาสตรบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุและโทรทัศน์
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยากรพิเศษหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - วิทยากรพิเศษ Above Studio (ด้านทักษะการพัฒนาตนเอง , ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์)
  • ความเชี่ยวชาญ - การสื่อสารองค์กร - ความคิดสร้างสรรค์กับงานสื่อสารองค์กร - กลยุทธ์การวางแผนสื่อและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร - การสื่อสารภายในองค์กร และสร้างวัฒนธรรมองค์กร - การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ - การสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ในการทํางาน - การปรับบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล
  • ประสบการณ์บรรยาย - สถาบันการประชาสัมพันธ์ - บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด - กรมธนารักษ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) - บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จํากัด - สถาบันดนตรีกัลยาวัฒนา - บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) - สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
  Học ปลุกพลังสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตสู่ความสําเร็จ online | Edumall Việt Nam

  2,190 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,190 ฿