Interests

หลายครั้งที่เราต้องการสื่อสารความรู้ ไม่ว่าจะมาจากการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย การรวบรวมข้อมูล หรือระดมสมอง ตลอดจนความคิดใหม่ๆ ให้ออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ เพื่อนำเสนอในเวลาจำกัด โดยมีเป้าหมายให้ผู้ฟังบรรยายที่เบื่อง่าย เวลาน้อย เข้าใจแก่นที

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถสื่อสารความรู้ ความคิด หรือสิ่งที่ต้องการบรรยาย ออกมาเป็นภาพให้เข้าใจได้ง่ายๆ ด้วยทุกเทคนิคที่ PowerPoint มี
About Teacher
 • วีรชัย-image

  วีรชัย จุลหาญกิจ

  0

  0

  0

  • จบหลักสูตร How to Create Promo Videos in PowerPoint และ PowerPoint Slide Design - Casual Slides Presentation จาก Udemy
  • ผ่านงานนําเสนอมากว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นงานนําเสนอในด้านธุรกิจ สื่อโฆษณา VDO Display หรือ สไลด์บรรยาย ในหัวข้อต่างๆในงานที่ปรึกษาด้าน Logistic ของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ผลงานโดดเด่นคือ การบรรยายเรื่อง Logistic ให้คนทั่วไปเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ด้วยการนําเสนอในลักษณะ Cartoon Animation สร้างจาก PowerPoint ล้วนๆ สามารถเข้าดูได้ที่
  Học powerpoint เจาะลึกทุกเทคนิคความสามารถ online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿