Interests

   ขาดประสบการณ์ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการนำเสนอ ขาดความมั่นใจในการพูดคุย นำเสนอผลงานได้ไม่น่าสนใน คนฟังรู้สึกเบื่อกับการการนำเสนอของคุณ!! สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสในหน้าที่การงานของคุณได้ คอร์สนี้จะช่วยเปลี่ยนให้คุณมีความมั่นใจที่จะนำเสนองาน แ

...Read more

Benefits from the course
 • ทําให้เข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษย์ในการรับรู้ การแสดงออกและการตัดสินใจ จึงทําให้เข้าใจตัวเองและเข้าถึงผู้อื่นมากขึ้น
 • ผู้เรียนจะมีหลักการ และมีเทคนิคในการนําเสนอในแง่มุมที่ตัวเองต้องการ
 • สร้างความมั่นใจในการนําเสนอเพื่อโน้มน้าวคน ให้กับผู้เรียน
 • ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานและผู้ที่ตนต้องการโน้มน้าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
About Teacher
 • ณษรา-image

  ณษรา สุวศราภรณ์

  0

  0

  0

  • ประสบการณ์งาน
  • การขาย การตลาด การบริหารการจัดการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในภาครัฐและเอกชน มากกว่า 25 ปี นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก The Coaching Institute สถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการโค้ชของออสเตรเลีย ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถการโค้ชขั้นสูง และใช้ Meta Dynamics นวัตกรรมที่พัฒนาจาก Neuro Linguistic Programing (NLP) ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารที่ทําให้เกิดความสําเร็จได้ตามที่ต้องการ จึงทําให้โค้ชณษราช่วยให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานองค์กรต่าง ๆ หลายพันคน สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ในการทํางาน ทําให้ประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิต
  • Professional Certified Coach, International Coach Federation USA
  • Diploma in Life Coaching, The Coaching Institute Australia
  • Certified NLP Master Practitioner จาก International Trainers Academy of NLP
  • Certified NLP Practitioner จาก The American Board of NLP and The Australia Board of NLP
  • Distinguished Toastmaster (DTM) award, the highest level of educational achievement in communicator and leader of Toastmasters
  • Program Quality Director, District 97 Toastmasters International, be responsible for all aspects of communication and leadership skills training to serve Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam
  Học ทักษะการนําเสนอโน้มน้าวคนให้ได้ใจได้งาน online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿