Interests

Data Science เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ Data Science เข้ามาทําให้การวิเคราะห์ธุรกิจครอบคลุมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเปรียบเทียบข้อมูลสินค้า การทํา Data Science จําเป็นต้องใช้ข้อมูลจํานวนมาก แต่ขณ

Read more
Benefits from the course
 • เข้าใจการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของ Python
 • ใช้ Python วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐานได้
 • สร้าง Data Visualization ด้วย Python ได้
About Teacher
 • อมรเทพ-image

  อมรเทพ ทองชิว

  4.1

  3

  1

  • เป็นเจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining
  • เป็นนักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining
  • เป็นวิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 10 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner, Tableau, PowerBI Desktop ให้กับสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชนขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง
  • ศึกษาต่อในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการบริหาร สาขาการจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อาจารย์อมรเทพ ทองชิว จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เรียน วิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึกด้วย Python - ที่ดีที่สุด 2021 | Edumall Thailand

  1,290 ฿

  3,700 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,290 ฿

  3,700 ฿