Interests

ในโลกยุคใหม่ งานด้านการสรรหาบุคลากรเป็นงานที่ท้าทาย เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานค่อนข้างหายาก

หรือการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงความต้องการขององค์กรก็ยากเช่นกัน เนื่องจากคนรุ่นใหม่ (GEN Y) มีแนวโน้ม

ที่จะหันมาทํากิจการเป็นของตนเองมากขึ้น จึงเป็นจุดที่ผู้บร

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้หน่วยงาน HR มีการเตรียมความพร้อมในองค์กรอยู่เสมอ
 • ให้ทราบถึงเทคนิคใหม่ๆ ของการสรรหาให้เหมาะสมกับคน Gen Y
 • เพื่อใช้ประวัติย่อของพนักงานมาทํานายผลในอนาคตของผู้สมัคร
 • เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้สมัครงาน
 • เข้าใจในการตั้งคําถาม แบบการสร้างสถานการณ์
About Teacher
 • ดร.กฤติน-image

  ดร.กฤติน กุลเพ็ง

  0

  0

  0

  • หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดําริ
  • ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัทในเครือ ปูนซิเมนต์ไทย
  • ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
  • ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
  • อดีตนายกสโมสรโรตารี มาบตาพุด ปี 2550-2551
  Học กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากรในโลกยุคใหม่ online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿