Interests

เมื่อรายได้ช่องทางเดียวไม่พอ การหารายได้อีกหลายๆทางจึงสําคัญ การเล่นหุ้น ให้เงินทํางาน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นิยมมากในปัจจุบันนี้ แต่ถ้าเลือกเส้นทางนี้แล้ว การศึกษาให้ลงลึกถึงราก ศึกษาวิธีการเล่น รวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่สําคัญ ย่อมส่งผลให้เราได้ผลด

...Read more

Benefits from the course
 • ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องของ Run trend by supertrend มากยิ่งขึ้น สามารถนําไปต่อยอดในการลงทุนต่อไปได้
About Teacher
 • บัณฑิต-image

  บัณฑิต ว่องอําไพประเสริฐ

  0

  0

  3

  • ผู้บุกเบิกแนวคิด Minimal trading และแนวคิดทฤษฎีการสะท้อนกลับ
  • เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON
  • ปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ผู้จัดการสาขา ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม at AIRA Securities Public Company Limited
  Học เล่นหุ้นด้วยเทคนิค run trend online | Edumall Việt Nam

  2,990 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,990 ฿