Interests

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการที่จำเป็นในการสร้างเว็บไซต์ อันได้แก่ พื้นฐานของระบบอินเตอร์เน็ต , องค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ , การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ , การจัดเตรียมข้อมูล รูปภาพ และองค์ประกอบมัลติมีเดีย , การใช้โปรแกรม Photoshop ตกแต่งข้อควา

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมและองค์ประกอบของระบบอินเตอร์เน็ต
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บไซต์และเผยแพร่สู่อินเตอร์เน็ตได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดี สามารถต่อยอดความรู้สู่การสร้างเว็บไซต์ในระดับสูงต่อไปได้
About Teacher
 • ปรัชญา-image

  ปรัชญา ใจดําเนิน

  0

  0

  0

  • สําเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มีประสบการณ์ในการสอนด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในสถาบันการศึกษา มานานกว่า 10 ปี
  • เคยเป็นวิศวกรผู้เขียนโปรแกรมและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง
  • ปัจจุบันทําการตลาดสินค้าให้กับบริษัทจากต่างประเทศโดยใช้ระบบออนไลน์
  • ประสบความสําเร็จเป็นผู้บริหารการขายระดับสูง
  Học การเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ด้วยตนเองในเวลาเพียง 6 สัปดาห์ online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿