Interests

   ถ้าคุณยังกลัวไม่กล้าที่จะพูดภาษอังกฤษ ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นในการพูดอย่างไร เจอคำสเเลงเล้วไม่เข้าใจ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณกล้าที่จะพูด

   คอร์ส แค่กล้าพูดก็ Good แล้ว Part 2 เป็นคอร์สที่จะสอนให้คุณกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ ถึงเเม้ว่าจะเป็น Part 2 เเต

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
 • ใช้ไวยากรณ์สําหรับการพูดได้อย่างถูกต้อง
 • รู้จักประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมั่นใจ
About Teacher
 • สถาบันสอนภาษา-image

  สถาบันสอนภาษา MIND ENGLISH

  4.3

  1

  0

  • สถาบัน Mind English สอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทย ให้สามารถฟัง สื่อสารกับชาวต่างชาติได้
  • เน้นการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ใช้วิธีซึมซับคําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ผ่านจิตใต้สํานึกหรือที่เราเรียกว่า Mind Based Learning
  • สอนโดยครูคนไทยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  Học speaking out loud ( แค่กล้าพูดก็ good แล้ว) online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿