Interests

   ''Strategic Management and Marketing Planning" คอร์ส การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการวางแผนทางการตลาด

โดย ดร.อรทัย พงศ์เชี่ยวบุญ อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ซึ่ง

...Read more

Benefits from the course
 • ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียนทุกท่านที่สนใจและจําเป็นต้องเข้าใจในเรื่อง การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการวางแผนทางการตลาด จนสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ และใช้ได้จริง
About Teacher
 • ดร.อรทัย-image

  ดร.อรทัย พงศ์เชี่ยวบุญ

  0

  0

  0

  • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) จาก Massey University, New Zealand ในปี พ.ศ. 2559
  • ปริญญาโทสองใบ ด้านการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism Management) จาก University of Bedfordshire, England ในปี 2553
  • นิเวศวิทยา (Ecology) จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2549
  • ปริญญาตรี
  • นิเวศวิทยา (Ecology) จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2546
  • การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปี 2546
  Học การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการวางแผนทางการตลาด online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿