Interests

   สอบมาเเล้วไม่ผ่าน สอบมาเเล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ทําให้หลาย ๆ คนกังวลกับการสอบ HSK4 ไม่ว่าจะเกิดจากเวลาที่จํากัด ทําให้ทําข้อสอบไม่ทัน อ่านไม่รู้เรื่อง หรือไม่รู้คําศัพท์ ตลอดจนไม่สามารถจับประเด็นได้อย่างถูกต้อง หากคุณไม่อยากกลับมาสอบหลาย ๆ ครั้ง

...Read more

Benefits from the course
  About Teacher
 • มนัสวี-image

  มนัสวี พรหมสถาวงศ์

  0

  0

  0

  • เรียนประถมศึกษา และมัธยมต้น ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตสตร์ (สาขาคอมฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
  • ปริญญาโท ด้านบริหารการตลาด (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อบรมหลักสูตรพิเศษ การสอนภาษาจีน East China Normal University
  • ประสบการณ์ด้านการสอน
  • ทํางานด้านการสอนภาษาจีนมาจนถึงปัจจุบัน 16 ปี
  • อาจารย์ สอนภาษาจีน ในสถาบันสอนภาษาจีน OCA 10ปี
  • อาจารย์ พิเศษวิชาภาษาจีน ในองค์กรต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารแสตนดาดชาเตอร์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนมัธยมฯ หลายแห่ง ฯลฯ
  • พ.ศ 2012-ปัจจุบัน ก่อตั้งและดําเนินการสอน ในสถาบันกวดวิชาภาษาจีน V Chinese ซึ่งมีทั้งระบบสอนสด ระบบ Online และระบบเรียนส่วนตัวกับคอมฯ 28 สาขาทั่วประเทศ
  Học เทคนิค พิชิต hsk4 online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿