Interests

หลักการทาง Machine Learning สามารถประยุกต์ใช้กับวงการต่างๆ เช่น การเงิน การตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมาย วิศวกรรมการผลิต การซ่อมบำรุง วงการแพทย์ หรือการวิจัยสาขาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และด้วยศักยภาพของ Open Source Software ที่ชื่อ Python ซึ่งได้รับความนิยมเป็น

Read more
Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนนําความรู้จากคอร์สเรียน ไปใช้ประโยชน์ทางด้าน การเงิน การตลาด
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้จากคอร์สไปใช้ในการเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเป็นประโยชน์แก่วิศวกรรมการผลิต การซ่อมบํารุง วงการแพทย์ หรือการวิจัยสาขาต่างๆ
About Teacher
 • อมรเทพ-image

  อมรเทพ ทองชิว

  4.1

  4

  1

  • เป็นเจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining
  • เป็นนักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining
  • เป็นวิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 10 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner, Tableau, PowerBI Desktop ให้กับสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชนขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง
  • ศึกษาต่อในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการบริหาร สาขาการจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อาจารย์อมรเทพ ทองชิว จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Học เทคนิคสร้างโมเดลพยากรณ์ด้วย python machine learning online | Edumall Việt Nam

  2,700 ฿

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,700 ฿

  2,900 ฿