Interests

อยากเอาใจผู้ใหญ่สร้างเสน่ห์ปลายจวักด้วยตัวเอง แต่ประสบปัญหาการทําของหวาน ทําออกมากระด้าง ไม่ได้สัดส่วนที่ดีพอ หรือสีไม่น่ารับประทาน อีกทั้งรสชาติหวานเกินไป ทานแล้วเลี่ยน

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้รู้ถึงขั้นตอนการทําขนมไทยมงคลเครื่องทองชาววังทั้ง 6 ชนิด

...Read more

Benefits from the course
 • คุณจะได้เรียนรู้การทําขนมไทยมงคล (เครื่องทองชาววัง) เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ทองเอก เม็ดขนุน และขนมหันตรา
 • คุณจะสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบในการทําขนมไทยมงคล (เครื่องทองชาววัง)
 • คุณสามารถนําทักษะความรู้จากคอร์สนี้ไปใช้ได้จริง
About Teacher
 • ธนวิทย์-image

  ธนวิทย์ ลายิ้ม

  0

  0

  0

  • ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2545 - 2548
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2549 - 2553
  • ประวัติการทํางาน
  • รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2548 - ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจําสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปี 2551 - ปัจจุบัน
  • อดีตรองผู้อํานวยการ สํานักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2554 - 2558
  • อดีตหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ปี 2553 – 2558
  • อาจารย์พิเศษ - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาพิเศษ ( วิทยาลัยในวัง ) สาขาวิชาขนมไทยประเภทไข่ ปี 2546 – ปัจจุบัน
  • ศูนย์การกาญจนาพิเศษ ( วิทยาลัยในวัง นครสวรรค์ ภูทอง ) สาขาวิชาขนมไทยประเภทไข่ ปี 2559
  • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง และเขตมีนบุรี ( อาหารไทยและขนมไทย ) ปี 2546
  • วิทยากร - โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โครงการคลินิกเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
  • โครงการเวลาเป็นของมีค่า อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
  • ให้ความรู้ด้านขนมไทย ในงานเทศกาลสงกรานต์ TK Park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในปี 2555 – ปัจจุบัน
  • ให้ความรู้ด้านงานบริการอาหารให้กับนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนลาว ในปี 2553
  • วิทยากรสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายการครัวราชมงคลกรุงเทพ ช่อง DLTV 200 ปี 2551 – ปัจจุบัน
  • วิทยากรฝึกอบรมอาหารไทยและขนมไทย เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ปี 2554
  • วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านขนมไทย วันอนุรักษ์ไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา ปี 2555 – ปัจจุบัน
  • วิทยากรพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชุมชนเทศบาลตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดโดย วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2559 ผลงาน - รางวัลพระราชทานชนะเลิศการประกวดการห่อขนมไทยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลขนมไทย 50 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จัดโดย เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
  • รางวัลองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ รางวัลรองชนะเลิศกระเช้าขนมไทยในงานเทศกาลขนมไทย 50 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จัดโดย เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
  • รางวัลสร้างสรรค์กระเช้าของขวัญขนมไทย ถ้วยรางวัลจากปลัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ณ แกรนด์ฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอรี่
  • ออกอากาศรายการแจ๋วพารวย ช่อง 3 ตอนฝอยทองรูปตัวผึ้ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 https://www.youtube.com/watch?v=ZZs4SSNmQ2g
  • ออกอากาศรายการครัวคุณต๋อย ช่อง 3 ตอนขนมโพรงแสม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 www.youtube.com/watch?v=YCoxjI26Ruw
  • ออกอากาศรายการเชฟกระทะเหล็ก ช่อง 7 ตอนปลาสลิดบางบ่อ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 www.youtube.com/results?search_query=รายการเชฟกระทะเหล็ก+ปลาสลิด
  • ได้รับเกียรติจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์ฟ้าใสปันน้ําใจ วิทยาลัยในวังนครสวรรค์ ทําหน้าที่หัวหน้าทีมจัดทําอาหารคาว+หวาน ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินพระตําหนักจังหวัดอุทัยธานี 19-22 กรกฎาคม 2559 ในครั้งนี้ได้จัดทําขนม และอาหารว่างชนิดใหม่ 4 ชนิด ขนมอุทัยเมฆา, ขนมสกุณาภูทอง, ขนมฟ้าโปรดปราน และขนมละมุนโกมล
  Học ฝึกทําขนมไทยมงคล (เครื่องทองชาววัง) online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿