Interests

จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษแบบพร่างพรู คล่องแคล่ว ตามใจนึก เพื่อให้พูดได้เขียนได้อย่างอัตโนมัติในทุกสถานการณ์

สิ่งนี้เป็นที่เป็นไปได้อย่างแน่อน เพราะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างไม่รู้จบแบบอัตโนมัติ ผ่านทางเครื่องมือจัดระบบความคิดที่เรียกว่้า "The Cross"
About Teacher
 • อิสรกุล-image

  อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์

  0

  0

  0

  • ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารพันธกิจ (Master Degree of Ministry Administration) จาก สถาบัน Pentecostal
  • ปริญญาเอก หลักสูตร พันธกิจศาสตร์ (การบริหารองค์กรไม่แสวงผลกําไร) (Doctor of Ministry; Concentration on Non - Profit Organization Management) จาก Wyclif University (California, USA.)
  • ปริญญาเอก หลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Doctor of Missiology; Concentration on Cross – Cultural Communication) จาก Covenant Global Institute (Oklahoma USA.)
  • ประวัติการทํางาน
  • ผู้สื่อข่าวภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ Voice of Phuket
  • นักจัดรายการวิทยุภาคภาษาไทย FM 88 MHz Phuket นักจัดรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษ FM 95 MHz Phuket
  • Producer และ Creative สถานีวิทยุภาคภาษาอังกฤษ FM 95 MHZ Phuket
  • ผู้เขียนหนังสือสอนภาษาอังกฤษของสํานักพิมพ์ MIS ที่มีผลงานวางขายในร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศ
  • ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English Quick and Easy
  • ปรึกษาและวิทยากร สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ IEO Study Aboard
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัย Assemblies of God
  • ฝ่ายร่างเอกสารภาษาอังกฤษ บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)
  Học the cross บินตรงเข้าสู่หัวใจภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างประโยคให้พรั่งพรูพูดได้ตามใจนึก online | Edumall Việt Nam

  2,699 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,699 ฿