Interests
avatar

ธนพรรษ ญาติเจริญ (ครูฟิล์ม ร้องเพลงดอทคอม)

1
4.8
7
  • Certified Teacher of Institute for Vocal Advancement (IVA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Specialist Certificate in Vocal Style (Pop&Rock, Jazz, R&B)
  • Professional Certificate in General Music Study จาก Berklee College of Music ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ทํางานในวงการในฐานะนักร้องจาก BEC TERO MUSIC ที่เดินทางไปแสดงที่ต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศ
  • ประสบการณ์สอนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงนักร้องศิลปิน
ธนพรรษ ญาติเจริญ (ครูฟิล์ม ร้องเพลงดอทคอม)
Courses: 1
Rating: 4.8
Followers: 7

ธนพรรษ ญาติเจริญ (ครูฟิล์ม ร้องเพลงดอทคอม)

ABOUT
  • Certified Teacher of Institute for Vocal Advancement (IVA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Specialist Certificate in Vocal Style (Pop&Rock, Jazz, R&B)
  • Professional Certificate in General Music Study จาก Berklee College of Music ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ทํางานในวงการในฐานะนักร้องจาก BEC TERO MUSIC ที่เดินทางไปแสดงที่ต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศ
  • ประสบการณ์สอนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงนักร้องศิลปิน
TOP COURSES
Loading...