Interests
avatar

เจก รัตนตั้งตระกูล

4
4.4
9
 • ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร สถานีวิทยุชื่ออย่าง "โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3"
 • อดีตผู้ดําเนินรายการข่าว "เรื่องเล่าเช้านี้", "เรื่องเด่นเย็นนี้ ส-อา" ทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • วิทยากรคอร์สสัมมนา "Speech Master พูดชัดมัดใจคน"
 • พิธีกรงานแถลงข่าว และสัมมนา ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ มานานกว่า 10 ปี
 • อดีตผู้ดําเนินรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 7 ในรายการ "เช้านี้ที่หมอชิต"
 • เจ้าของคอร์สเรียนออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จอย่าล้นหลามและมีผู้เรียนมากกว่า 10,000 คน
เจก รัตนตั้งตระกูล
Courses: 4
Rating: 4.4
Followers: 9

เจก รัตนตั้งตระกูล

About
 • ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร สถานีวิทยุชื่ออย่าง "โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3"
 • อดีตผู้ดําเนินรายการข่าว "เรื่องเล่าเช้านี้", "เรื่องเด่นเย็นนี้ ส-อา" ทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • วิทยากรคอร์สสัมมนา "Speech Master พูดชัดมัดใจคน"
 • พิธีกรงานแถลงข่าว และสัมมนา ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ มานานกว่า 10 ปี
 • อดีตผู้ดําเนินรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 7 ในรายการ "เช้านี้ที่หมอชิต"
 • เจ้าของคอร์สเรียนออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จอย่าล้นหลามและมีผู้เรียนมากกว่า 10,000 คน
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...