Interests
avatar

ศตพล จันทร์ณรงค์

1
4.4
2
  • เป็นเจ้าของธุรกิจถึง 30 แห่ง ทั้งให้บริการเช่าอุปกรณ์การจัดงานแสดงอย่าง Organizer รวมถึง โกดังให้เช่า
  • มีประสบการณ์การนําเข้าสินค้า และตัวแทนจําหน่ายสินค้า มานานกว่า 15 ปี
  • จัดคอร์สสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้นักเรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์จริง ซื้อจริง นําเข้าจริง พาไปดูแหล่งสินค้า และขั้นตอนการขนส่งนําเข้าสินค้าจีน
ศตพล จันทร์ณรงค์
Courses: 1
Rating: 4.4
Followers: 2

ศตพล จันทร์ณรงค์

About
  • เป็นเจ้าของธุรกิจถึง 30 แห่ง ทั้งให้บริการเช่าอุปกรณ์การจัดงานแสดงอย่าง Organizer รวมถึง โกดังให้เช่า
  • มีประสบการณ์การนําเข้าสินค้า และตัวแทนจําหน่ายสินค้า มานานกว่า 15 ปี
  • จัดคอร์สสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้นักเรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์จริง ซื้อจริง นําเข้าจริง พาไปดูแหล่งสินค้า และขั้นตอนการขนส่งนําเข้าสินค้าจีน
Top Courses
Loading...