Interests
avatar

อานัสไชย วรนันท์พัฒน์

0
0
0
  • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • วิทยากรพิเศษ โรงเรียนต่างๆทางภาคเหนือ
  • อาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ให้โรงเรียนต่างๆทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วิศกรผู้ช่วยวิจัย คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
อานัสไชย วรนันท์พัฒน์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

อานัสไชย วรนันท์พัฒน์

ABOUT
  • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • วิทยากรพิเศษ โรงเรียนต่างๆทางภาคเหนือ
  • อาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ให้โรงเรียนต่างๆทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วิศกรผู้ช่วยวิจัย คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
TOP COURSES

No Related Course