Interests
avatar

อัฐพนธ์ เธียรจินดา

0
0
0
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์-การเงิน เกียรตินิยม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • เป็นอาจารย์พิเศษสอนการใช้ Microsoft Office ให้กับนักเรียน นักศึกษา
  • ปัจจุบันทํางานอยู่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ IT ซึ่งต้องใช้ทักษะการสื่อสารและนําเสนออยู่ตลอดเวลา
  • ใช้งาน Powerpoint ตลอดระยะเวลาทํางานกว่า 15 ปีในการนําเสนอทั้งรายงาน การนําเสนอแผนงาน การนําเสนอแนวความคิดต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
อัฐพนธ์ เธียรจินดา
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

อัฐพนธ์ เธียรจินดา

ABOUT
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์-การเงิน เกียรตินิยม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • เป็นอาจารย์พิเศษสอนการใช้ Microsoft Office ให้กับนักเรียน นักศึกษา
  • ปัจจุบันทํางานอยู่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ IT ซึ่งต้องใช้ทักษะการสื่อสารและนําเสนออยู่ตลอดเวลา
  • ใช้งาน Powerpoint ตลอดระยะเวลาทํางานกว่า 15 ปีในการนําเสนอทั้งรายงาน การนําเสนอแผนงาน การนําเสนอแนวความคิดต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
TOP COURSES

No Related Course