Interests
avatar

เบญญารัต ชวลิตทิพากร

0
0
0
 • ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนและให้คําปรึกษาลูกค้าบุคคล
 • วิทยากร นักเขียน
 • มีประสบการณ์ด้านการธนาคารนาน 10 ปี
 • เป็นผู้สร้างเพจ : รวยเพื่อลูก และเว็บไซต์: http://Benyarat.com/ อัปเดตเรื่องเงิน การลงทุน การเก็บออม วางแผนการเงิน และเรื่องการเลี้ยงลูก
 • ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)
 • ใบอนุญาตแนะนําการลงทุน
 • ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต
เบญญารัต ชวลิตทิพากร
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

เบญญารัต ชวลิตทิพากร

ABOUT
 • ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนและให้คําปรึกษาลูกค้าบุคคล
 • วิทยากร นักเขียน
 • มีประสบการณ์ด้านการธนาคารนาน 10 ปี
 • เป็นผู้สร้างเพจ : รวยเพื่อลูก และเว็บไซต์: http://Benyarat.com/ อัปเดตเรื่องเงิน การลงทุน การเก็บออม วางแผนการเงิน และเรื่องการเลี้ยงลูก
 • ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)
 • ใบอนุญาตแนะนําการลงทุน
 • ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต
TOP COURSES

No Related Course