Interests
avatar

Boyd Worathanat

0
0
0
  • จากวิทยากร Low Tech มาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสอนออนไลน์
  • ผู้ก่อตั้งเพจ StartCourseOnline : https://www.facebook.com/startcourseonline
  • จากประสบการณ์ที่ลองผิดลองถูกมานับปี อ.บอย จะสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอง่าย ๆ เป็นขั้นเป็นตอน และเอาไปใช้ได้จริง
Boyd Worathanat
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Boyd Worathanat

ABOUT
  • จากวิทยากร Low Tech มาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสอนออนไลน์
  • ผู้ก่อตั้งเพจ StartCourseOnline : https://www.facebook.com/startcourseonline
  • จากประสบการณ์ที่ลองผิดลองถูกมานับปี อ.บอย จะสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอง่าย ๆ เป็นขั้นเป็นตอน และเอาไปใช้ได้จริง
TOP COURSES

No Related Course