Interests
avatar

จารุณี สินชัยโรจน์กุล (ครูเก๋)

0
0
0
  • ที่ปรึกษาเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา
  • Google Certified Innovator
  • Google for Education Certified Trainer
  • เจ้าของเว็บไซต์ www.inspirelearner.com
  • เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ''เก๋ไก๋ไฮเทค เทคโนโลยีการศึกษา" facebook.com/inspirelearner
จารุณี สินชัยโรจน์กุล (ครูเก๋)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

จารุณี สินชัยโรจน์กุล (ครูเก๋)

ABOUT
  • ที่ปรึกษาเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา
  • Google Certified Innovator
  • Google for Education Certified Trainer
  • เจ้าของเว็บไซต์ www.inspirelearner.com
  • เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ''เก๋ไก๋ไฮเทค เทคโนโลยีการศึกษา" facebook.com/inspirelearner
TOP COURSES

No Related Course